วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Main

Mind Mapping Kindergarten 1


เป้าหมาย (Understanding Goal):
- เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
- เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผ่านทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง (Phonic) ผ่านการ้องเพลงและการเขียนคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่รอบตัวเอง ในการนำเสนอได้

เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic English is Fun (For Kids)
Quarter 4 /2558 ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Week
Input
Out put
Out come
1
กิจกรรม Say  Hallo
กิจกรรม What is your name?
กิจกรรม Sing song
 (Phonic Songs A-C)
ภาระงาน : เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน :  ใบงาน      
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ A B C
เข้าใจและสามารถใช้ประโยคการกล่าวทักทายง่ายๆพร้อมทั้งออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :  ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Emotions
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs D-F)
ภาระงาน : เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน :  ใบงาน
ความรู้ :  
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ D E Fผ่านการร้องเพลง
- เข้าใจและสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางอารมณ์ต่างๆ พร้อมทั้งออกเสียง Phonic ได้อย่างถูกต้องได้
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
กิจกรรม Body movement
กิจกรรม Animals
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs G-I)
ภาระงาน :  เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
ต่อจิ๊กซอภาพสัตว์ที่สอดคล้องกับเสียง Phonics G H I
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน : ใบงาน
ความรู้ :  
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ  G H I ผ่านการร้องเพลง
- เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ได้ อย่างถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs J-L)
ภาระงาน : เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
เรียงลำดับตัวเลข 1-10
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน : ใบงาน
ความรู้ :
 - เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ     J K Lผ่านการร้องเพลง
-  เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวเลขได้ถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5
กิจกรรม  fruit
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs M-O)
ภาระงาน : เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
หยิบผลไม้คล้องกับคำศัพท์
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงานใบงาน
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ     M N O ผ่านการร้องเพลง
 เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผลไม้ได้ถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6
กิจกรรม  Colors
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs P-R)
ภาระงาน : เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
หยิบภาพสีสอดคล้องกับคำศัพท์
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน :ภาพผลไม้ 
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ     P Q R ผ่านการร้องเพลง
- เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีต่างๆได้ถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7
กิจกรรม  My body
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs S-U)
ภาระงาน : ต่อภาพร่างกายให้สมบูรณ์
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน : ตัวการ์ตูน
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ     S T U ผ่านการร้องเพลง
- เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8
กิจกรรม Story
กิจกรรม body movement
กิจกรรม Sing song
(Phonic Songs X-Z)
ภาระงาน : เขียนภาพและคำศัพท์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟังและได้ดู
ออกเสียง Phonic
ชิ้นงานภาพและคำศัพท์
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกิดจากการรวมกันของพยัญชนะ     X Y Z ผ่านการร้องเพลง
- เข้าใจและสามารถอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่รับฟังได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9
- Play game
กิจกรรม sing song
(Phonic Songs A-Z)
-
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10
 Summary Quarter 4
- Review Phonic A-Z
- Write mind mapping
Mind Mapping to summary quarter 4
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ : นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Mind Mapping Kindergarten 2


เป้าหมาย (Understanding Goal):
- เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
- เข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผ่านทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง (Phonic) ผ่านการร้องเพลงและการเขียนคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่รอบตัวเอง เช่น คำศัพท์สัตว์ กีฬา อาชีพ และรวมไปถึงเรื่องของของเล่น

เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic English is Fun (For Kids)
Quarter 4 /2558 ชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1
-นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถทบทวนสิ่งที่ทำระหว่างปิดเรียนและทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กับผู้อื่น
Sub-Topic : 
- Greeting
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เพลง What’s your name? (ครูพานักเรียนร้อง)
- เพลง“Hello how are you”   https://www.youtube.com/watch?v=fye6cfkcb5o
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์และประโยคสั้นๆเกี่ยวกับGreeting
- หน้ากากรูปตัวการ์ตูนต่างๆ
- ครูพานักเรียนร้องเพลง What’s your name please tell me what your name?
- ครูทำกิจกรรม “ How are you?” จากเพลง
ครูทักทายนักเรียน Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามโดยใช้คำสั่งง่ายๆให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น
Everyone turn left please.
Everyone turn right please.
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบัตรคำ หัดอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมกัน
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube Animal Finger Family
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านออกเสียงตามทีละคำ จนครบ ทุกคำ
ชิ้นงาน 
- เขียนบทสนทนาลงในสมุดและวาดภาพประกอบ
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการชอบไม่ชอบผลไม้ลงในสมุด
- แต่งประโยคจากรูปภาพ Jigsaw game
คนละ ประโยคพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
- สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับผลไม้ง่ายๆได้ 11 ชนิด
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2-3
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic : 
- Sport
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- IPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Sport
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาwww.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ใบงาน Word Search (Sport)
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
กิจกรรม What is this (ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬาครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น What did you see?
กิจกรรมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTDhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxk
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field 
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา 9คำ
ทักษะ
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ verb: play, go, do ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4-5
นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพง่ายๆในชีวิตประจำวันได้   
Sub-Topic : 
- Occupation
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
- PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น
ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์อาชีพ 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตพร้อมกับเขียนประโยคง่ายๆ    
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
6-7
- นักเรียนสามารถตอบคำถาม ฟัง พูด ออกเสียงและระบุคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับสี และของเล่นที่อยู่รอบๆ ตัวได้อย่างน้อย 7 คำ
Sub-Topic : 
- Colors and Toys
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ของเล่นสีต่างๆ ใส่กระเป๋า
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ของเล่นสีต่างๆ ตามคำศัพท์
กระดาษสีต่างๆ เล่นเกม Bomb Colors
ครูต่อ iPad กับทีวี เพื่อเปิดคลิปเพลงhttps://youtu.be/lH2C2R57_Yo เกี่ยวกับสีต่างๆให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
ครูต่อ iPad กับทีวีและเปิด ibook หน้า 3-9  คำศัพท์เกี่ยวกับสีให้นักเรียนออกเสียงตาม พร้อมกันทุกคน และเวียนกันออกเสียงทีละคน
ครูเตรียมของเล่นใส่ในกระเป๋าปริศนาโดยครูจะหยิบสิ่งของทีละอย่างออกจากกระเป๋า และกระตุ้นคำถาม What color do you see? What can you see?
นักเรียนช่วยกันตอบสีที่เห็น
ครูให้นักเรียนไปนำสีไม้หรือสีเทียนที่ตนเองมี มาวางไว้ข้างหน้าตนเอง
ครูเปิดเสียงคำศัพท์จาก ibook หน้า 17 เกี่ยวกับสีให้
ครูวางของเล่นสีต่างๆ ไว้ห่างจากนักเรียนประมาณ เมตร
ชิ้นงาน
-ระบายและระบุสีให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน และออกเสียงตาม
วาดภาพของเล่น ชนิด ระบายสี และเขียนคำศัพท์กำกับไว้ด้านล่าง
วาดภาพระบายสีของเล่นที่นำมาและเขียนคำศัพท์
ภาระงาน

ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฝึกออกเสียงคำศัพท์จาก iPad
ความรู้
นักเรียนสามารถระบุสีให้ตรงกับเสียงที่ได้ยินและออกเสียงตามได้ถูกต้อง
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์สีได้ถูกต้อง
สนทนาตอบคำถามจากสีที่เห็นและฟังได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
8-9
- นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์ง่ายๆ (10 คำ) ระบุสถานที่อยู่อาศัยง่ายๆ ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Sub-Topic : 
Animals
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
ฟาร์มไก่ หมู บ่อปลา ในโรงเรียน
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจากYouTube เกี่ยวกับ Phonics animals
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิปPhonics animals นักเรียนฝึกตอบโดยใช้ I see a……
ครูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad
- ครูนำภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Bird, Elephant,
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจากYouTube เกี่ยวกับ เสียงของสัตว์
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อทายเสียงนั้นว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงสัตว์ และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์  (10 นาที)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสัตว์มาจัดวางให้เป็นสวนสัตว์ และนำเสนอชื่อสัตว์ให้เพื่อนๆ ฟัง
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์
วาดภาพระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในโรงเรียน
ระบุหรือจับคู่สถานที่อยู่ของสัตว์
ภาระงาน

ตอบคำถามชื่อสัตว์ นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้อย่างน้อย 3 คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อสัตว์ และอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
10
นักเรียนสามารถเขียนออกเสียง บอกความหมาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Food and Drinkได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายและสรุปองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic :  Review and summary Quarter3
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
Who can remember about ……?
What did you learn in Quarter3?
ครูพานักเรียนร้องเพลง
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
นักเรียนแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังเรียน   Quarter 3 ในรูปแบบ Mind Mapping
นักเรียนนำเสนอผลงาน ให้เพื่อนและครูฟัง
ชิ้นงาน 
สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 3
นำเสนอชิ้นงาน 
ภาระงาน
Mind Mapping  หลังเรียน   Quarter 4
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ได้
ทักษะ
นักเรียนฟังแล้วสามารตอบคำถามในชั้นเรียนได้
- แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- ตั้งใจทำงานจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

Mind Mapping Primary 4 เค้าโครงปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ Topic English is Fun 4 Quarter 4 /2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
1
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ผ่านการสนทนาง่ายๆได้
Sub-Topic
Occupation
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
ครูแสดงมายากลง่ายๆ
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Where do you work?
ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์
- นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆลงในสมุดของตัวเองคนละ 2-3 ประโยค


ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์ อาชีพ         
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
2
สามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ใช้ประโยคง่ายในการถามตอบเกี่ยวกับวันเกิดตนเองและเพื่อน นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถออกแบบปฏิทินโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี ที่เรียนมาแล้วได้
Sub-Topic
Vocabulary of days and months
Number:
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก YouTube
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป  Ordinal number and  Cardinal number นักเรียนฝึกตอบโดยใช้

ครูและนักเรียนเรียนรู้เรื่องของการเขียนตัวย่อของ

ครูพานักเรียนเล่นเกม
ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาจาก Power point ที่ครูทำขึ้นให้นักเรียนฝึกสนทนา
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
สุ่มนักเรียนออกมาสนทนาให้ครบทุกคน
Play the bingo game
ครูแจกกะดาษให้นักเรียนสำหรับการออกแบบปฏิทินของตัวเอง
-  ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน “ปฏิทิน” ของตัวเอง
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
- ออกแบบปฏิทิน
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับวันเดือนปี ง่ายได้
- นักเรียนออกแบบการ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
- ครูให้นักเรียนออกแบบปฏิทิน


ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเลขและวิธีการอ่านอออกเสียงผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
3
สามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งกายแบบต่างๆ ใช้ประโยคง่ายในการถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้าผ่านการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆได้
Sub-Topic
 Clothes
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
เสื้อผ้าประเภทต่างๆ (ของจริง)
Flash card (Clothes)
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก YouTube
ครูมีกล่องปริศนาที่ข้างในมีเสื้อผ้าที่ครูเตรียมมาไว้หลายประเภทมาให้นักเรียนดูแล้ว
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับกิจกรรมนี้
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มเล่นเกม  Team Racing
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ สาวนักช้อป ให้นักเรียนดู
- นักเรียนนำชิ้นงานเกี่ยวกับWorksheet of clothes
- ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้าให้นักเรียนดู
- ครูให้นักเรียนจับคู่ครูแจกเสื้อผ้าแบบต่างๆให้นักเรียน DressT-ShirtSkirt
ครูให้นักเรียน Role-play การซื้อขายเสื้อผ้า
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการแต่งตัว และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน
Fashion Show
ชิ้นงาน
เล่นเกม  Team Racing
- Worksheet of clothes
- Role-play การซื้อขายเสื้อผ้า
นำเสนอการแต่งตัว และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน
Fashion Show
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้า
- นักเรียนออกแบบการ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนำเสนอการแต่งตัว และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน
Fashion Show
- ครูให้นักเรียนออกแบบการแสดง Fashion Show
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ   เช่น  Role-play การซื้อขายเสื้อผ้าและ ”Fashion Show
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
4
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่เราทำใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ผ่านการสนทนาง่ายๆได้
Sub-Topic
 Hobbies
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
จิกซอร์ hobby
Flash card  hobbies words
Worksheet “Hobbies”(Match the verb with the picture)
- Play the Jigsaw Game (Hobbies)
ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
Worksheet  “Hobbies”(Match the verb with the picture”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้แล้วในเมื่อวานนักเรียนร่วมกันแชร์คำศัพท์บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ครูให้นักเรียนไปถามกิจกรรมยามว่างของเพื่อนอย่างน้อย คน แล้วเขียนบทสนทนาลงในสมุด
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปกิจกรรมยามว่างของเพื่อนในห้องในรูปแบบของกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์
- ครูให้นักเรียนแต่งเรื่องราวกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อยคนละ 10 ประโยคลงในสุด

ชิ้นงาน
- Play the Jigsaw Game
-Worksheet  “Hobbies”(Match the verb with the picture”
บทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์สรุปกิจกรรมยามว่างของเพื่อนในห้อง
- แต่งเรื่องราวกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อยคนละ 10ประโยค
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับแต่งเรื่องราวกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อยคนละ 10 ประโยค
นำเสนอการแต่งตัว และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น  บทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome

5
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน การซักผ้าตลอดจนสามารถสื่อสาร ให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการซักผ้าผ่านกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติได้
Sub-Topic
  Laundry
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- เสื้อผ้าจริงๆ
- Flash card: labels and tags of clothes
- ครูให้นักเรียนลองสังเกตป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่กับเสื้อผ้าแล้วใช้คำถามกระตุ้น
ครูและนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ต่างเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ที่พบตามเสื้อผ้าร่วมกัน
Play the Game (Matching the word with the picture)
- ครูนำเครื่องซักผ้าจลองที่ครูเตรียมขึ้นแล้วถามกระตุ้นความคิดนักเรียน What is this?
ครูแสดงวิธี ขั้นตอนการซักผ้าง่ายๆให้นักเรียนดู พร้อมทั้งใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการพูดอธิบาย
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกเป็นกลุ่มละ คนแต่ละกลุ่มออกแบบบทสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าและหลังจากนั้นครูให้นักเรียนซ้อมพูดการขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษ
ครูจับฉลากให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ขั้นตอนกระบวนการซักผ้าหน้าชั้นเรียนโดยใช้ประโยคง่ายๆ
-  ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ขั้นตอนการซักผ้าในรูปแบบของการ์ตูนช่องร่วมกัน
ชิ้นงาน 
เล่นเกมจับคู่ภาพกับบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างที่พบในเสื้อผ้า
ภาระงาน
- นักเรียนเล่นเกม  Matching the pictures with the word
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆที่พบกับเสื้อผ้าได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
6-7
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้คำบุพบทง่ายๆในการบอกช่วงเวลา In On At และสามารถนำทั้งสามคำนี้มาใช้ในการแต่งประโยคง่ายได้
Sub-Topic
  Preposition of Time
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- กล่องและตุ๊กหมี
 Worksheet “ Preposition of place”
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see something in front of me?
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าเห็นอะไรบ้าง หลังจากนั้นครูใช้คำถามว่า Where is teddy? เพื่อเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการใช้ Preposition of place ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว เพื่อที่จะเชื่อมโยงและต่อยอดไปยัง  Preposition of  time (in/ on/ at)
- ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้  Preposition of place
ครูให้นักเรียนทำ worksheet “ Preposition of place”
- ครูเปิดภาพเกี่ยวคำบุพบท in/ on/ at ให้นักเรียนดู
- นักเรียนและครูเรียนรู้เรื่องของการใช้ คำบุพบท in/ on/ at ในการบอกเวลาร่วมกัน
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้บัตรคำศัพท์ in/ on/ at เล่นเกมเพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับ Preposition of place and time
ชิ้นงาน 
เล่นเกมเกี่ยว กับ preposition on time (in/ on/ at)
ภาระงาน
- นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับ  preposition of time ได้
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังเขียนและอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวคำบุพบทที่แสดงที่อยู่ของเวลาได้
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
8
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับการการใช้ Question Word (What/ Where/ When/ Why) ในการแต่งประโยคคำถามง่ายได้
Sub-Topic : 
Question Words:
Wh-Question(What/ Where/ When/ Why)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
เนื้อเพลง “When will my life begin 
- Chart WH-Question
- Funny box
-ครูและนักร่วมกันเล่นเกม Direction
-ครูเปิดคลิปวิดีโอเพลง “When will my life begin” ให้นักเรียนดู
-ครูแจกกระดาษเนื้อเพลงให้นักเรียนอ่านแลละร้องตาม จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแปลความหมายจากเนื้อเพลงที่ครูกำหนดให้
-ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมกับแปลความหมาย
ครูให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งคำถาม  wh-Question จาก I-pad
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายRound Robin เกี่ยวกับการตั้งคำถาม wh-Question.
ครูให้นักเรียนเขียนข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าลงในสมุด
ชิ้นงาน 
แปลเนื้อเพลง “When will my life begin 
ภาระงาน
- นักเรียนแปลเนื้อเพลง “When will my life begin 
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงแปลเนื้อเพลง “When will my life begin 
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
9
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับ Action words and Verb และสามารถแต่งประโยคง่ายได้
Sub-Topic :  Review and summary Quarter4
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง one two three 2 รอบ
- ครูใช้คำถาม What do you have for breakfast?
- ครูมีข้อความสั้นมาให้นักเรียนดู หลังจากครูอ่านข้อความให้พี่ๆฟัง แล้วใช้คำถามกระตุ้น What is story about?
ครูพาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกัน แลองให้อ่านทีละคน พร้อมกับแปลความหมายของเนื้อเรื่องไปด้วยกัน
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น และคนเขียนคำศัพท์ที่เป็น   Action words ลงในกระดาษตาราง bingo ที่ครูเตรียมให้
ครูพานักเรียนเล่นเกม Bingo
ชิ้นงาน 
worksheet “ Action Verb”
ภาระงาน
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Action ลงในสมุดให้เรียนร้อย
- นักเรียนทำชิ้นงานจาก worksheet “ Preposition of place” ได้
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยว“ Action Verb”ได้
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
สัปดาห์
เป้าหมายรายสัปดาห์
Input
Activity
Output
Outcome
10
สามารถเขียนออกเสียง บอกความหมาย   และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Food and Drinkได้ พร้อมทั้งสามารถอธิบายและสรุปองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Sub-Topic :  Review and summary Quarter4
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม
Who can remember about ……?
What did you learn in Quarter3?
ครูพานักเรียนร้องเพลง
เพลง Elephant
Why are you so Big
เพลง Action Song
เพลง Banana  in the world
นักเรียนแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังเรียน   Quarter 3 ในรูปแบบ Mind Mapping
นักเรียนนำเสนอผลงาน ให้เพื่อนและครูฟั
ชิ้นงาน 
สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 3
นำเสนอชิ้นงาน ภาระงาน
Mind Mapping  หลังเรียน   Quarter 3
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ได้
ทักษะ
นักเรียนฟังแล้วสามารตอบคำถามในชั้นเรียนได้
- แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- ตั้งใจทำงานจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด


ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
สาระที่ 1
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
1
(11-15
มกราคม 2558)
Story:
- Occupation
Grammar:
(Conversation)
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และเสนอแนะกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน เช่น Look at the ….. /here/over/
there./Say it again./Read and draw./etc.และสามารถวาดภาพสื่อความเข้าใจหรือความรู้สึกของตนเองผ่านการ์ดอวยพรได้(ป.4/1)
เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารผ่านการ์ดอวยพรวันแม่ได้(ป.4/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนาแลกเปลี่ยนและโต้ตอบข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับแม่โดยใช้ประโยคง่ายๆที่ต้องการสื่อสารได้ (ป.4/1)
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อแม่ผ่านการ์ดอวยพรได้อย่างเหมาะสม (ป.4/5)
มาตรฐาน ต 2.1
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ป.4/1)
มาตรฐาน ต 2.2
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม(ป.4/2)
มาตรฐาน ต 3.1
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนได้ (ป.4/1)
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และหรือสถานศึกษา(ป.4/1)
มาตรฐาน ต 4.2
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลคำศัพท์ใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ป.4/1)


2
(18-22
มกราคม 2558)
Story:
- Calendar
- Phonic
Grammar:
- conversation
(Asking and answering about birthdays)

มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน สามารถวาดภาพสื่อความเข้าใจหรือความรู้สึกของตนเองผ่านงานศิลปะได้(ป.4/1)
- อ่านออกเสียงข้อความสั้นๆเกี่ยวกับคำศัพท์ตามที่กำหนดได้(ป.4/2)
เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารผ่านงานศิลปะได้(ป.4/3)
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนาแลกเปลี่ยนและโต้ตอบข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับประโยคง่ายๆประกอบการสื่อสารได้ (ป.4/1)
มาตรฐาน ต 1.3
- พูด เขียน นำเสนอข้อมูล อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองชอบโดยใช้ประโยคง่ายๆได้ (ป.4/1-3)

มาตรฐาน ต 2.1
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ป.4/1)
มาตรฐาน ต 2.2
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม(ป.4/2)

มาตรฐาน ต 3.1
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนได้ (ป.4/1)

มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และหรือสถานศึกษา(ป.4/1)
มาตรฐาน ต 4.2
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลคำศัพท์ใกล้ตัวจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ป.4/1)


3
(25-29
มกราคม 2558)
Story:
- Fashion
(Asians Costumes)
Grammar:
Present Simple Tense
(Conversation to present about Asians costumes)
มาตรฐาน ต 1.1
 -ปฏิบัติตาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ป 4/1)
- อ่านออกเสียงข้อความ  เรื่องสั้น Asians Costumes ถูกต้องตามหลักการอ่าน  (ป 4/2)
มาตรฐาน ต 1.2
-สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์จำลองในการสั่งซื้อเสื้อผ้าได้ (ป 4/1)
-พูดและเขียนแสดงความต้องการ
 การตอบรับในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ป 4/1)
มาตรฐาน ต 2.1
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในการออกมานำเสนองาน (ป 4/1)

มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ป 4/2)
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การลำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ป 4/1)
4
(1-5 กุมภาพันธ์ 2558)
Story:
- Hobby
Grammar:
Adverb of Frequency
มาตรฐาน ต 1.1
-อ่านออกเสียงข้อความ บทความเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งของจังหวัดบุรีรัมย์ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป4/1)  
-เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 1.2
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าน Outdoor activities in Buriram
อย่างเหมาะสม(ม.๒/๔)  
มาตรฐาน ต 1.3
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 2.1
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน เป็นต้น(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นเช่นข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ป4/1)  
5
(8-12
กุมภาพันธ์ 2558)
Story:
- Laundry
Grammar:
(Step of laundry
-          First
-          Second
-          Third
-          Finally )
มาตรฐาน ต 1.1
อ่านออกเสียงข้อความ บทความเรื่อง Step of laundry
 (Cartoon’s box) ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป.4/2)  
มาตรฐาน ต 1.2  
-สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว(การปลูกข้าว)และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม (ป.4/2)  
-พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม (ป.4/4)  
มาตรฐาน ต 2.1  
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
(ป.4/2)  
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ตามแบบวิถีในชีวิตประจำวัน การซักผ้า  และสามารถสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนได้ เป็นการ์ตูนช่องง่ายๆได้(ป.4/1)  
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน (ป.4/1)  
6
(15-19
กุมภาพันธ์ 2558)
Story:
- Article about the place
Grammar:
- Prepositions
มาตรฐาน ต 1.1
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ 
ที่ฟังและอ่าน
  (ป.4/2)
-อ่านออกเสียงข้อความ บอกเกี่ยวกับการเดินทาง การถามเส้นทางง่ายๆได้ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน(ป.4/2)
มาตรฐาน ต ๑.
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม (ป.4/4)
มาตรฐาน ต 1.3
สามารถแต่งประโยคคำขอร้อง ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่างๆได้ (ป.4/2)
มาตรฐาน ต 2.1
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้ข้อมูล
ผ่านการใช้ไวยากรณ์ โดยนำมาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ ได้อย่างเหมาะสม (ป.4/1)
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(ป.4/2)
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ป.4/1)
7
(22-26
กุมภาพันธ์ 2558)
Story:
- Activities and Action
Grammar:
-Verb
มาตรฐาน ต 1.1
-อ่านออกเสียงข้อความ บทความเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งของจังหวัดบุรีรัมย์ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ป4/1)  
-เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 1.2
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าน Outdoor activities in Buriram
อย่างเหมาะสม (ป4/4)  
มาตรฐาน ต 1.3
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 2.1
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน เป็นต้น(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นเช่นข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ป4/1)  
8
(29-4
มีนาคม 2558)
Story:
- Article
Grammar:
- Question Word
(What/ When/ Where/ Why)
มาตรฐาน ต 1.1
ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนในรูปแบบของการทักทายง่ายๆได้(ป4/3)  
มาตรฐาน ต 1.2
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 1.3
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 2.1
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่นการใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดแนะนำตัวเอง และการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เป็นต้น(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม(ป4/1)  
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆ เช่น การจำลองสถานการณ์ให้เด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน โดยใช้ประโยคสนทนาง่ายๆได้ (ป4/1)  
9
(7-11 มีนาคม 2558)
Story:
Review vocabulary
Grammar:
Phonic/ Pronunciations
มาตรฐาน ต 1.1
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม
(ป4/1)
มาตรฐาน ต 2.1 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าองภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป4/1)
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ป4/1)
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในได้
(ป4/1)
10
(7-11 มีนาคม 2558)
Story:
- Summary Quarter 4
Grammar:
มาตรฐาน ต 1.1
พูดและเขียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเหมาะสม
(ป4/1)
มาตรฐาน ต 2.1 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าองภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม (ป4/1)
มาตรฐาน ต 3.1
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนการค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (ป4/1)
มาตรฐาน ต 4.1
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในได้
(ป4/1)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น