Week6

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 6 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic R and M)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic  R and M Vocabulary
Rag/ run/ rabbit
Meal/ menu/ man
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
(   R and M from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
R = Rag/ run/ rabbit
M = Meal/ menu/ man
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 

ใบงาน  Phonic R and M 

ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
Sing a phonic song "Egg in pan"

Sing a song and dance together.
Write phonic sound H and E

Pronunciation phonic E and H 
บรรยากาศการทำงานด้วยความตั้งใจของน้องๆ


Students do worksheet together.


Students do worksheet together.


Jinjoo' s worksheet.

Student do worksheet.

ตัวอย่างชิ้นงาน 
ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน
Phonics Song


Lesson plan Topic: Animals Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์ง่ายๆ (10 คำ) ระบุสถานที่อยู่อาศัยง่ายๆ ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day1
เนื้อหา/โจทย์

Animal  in my school : Bird, Fish, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Dog

คำถาม
Whatsound is it ?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ฟาร์มไก่ หมู บ่อปลา ในโรงเรียน
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี
ครูเปิดคลิปเสียงของสัตว์ จาก iPad โดยใช้ ibook หน้า 16 ให้นักเรียนฟัง และทายว่าเป็นเสียงสัตว์อะไร What sound is it ? และฝึกออกเสียงคำศัพท์ตาม iPad
ครูกำหนดให้แต่ละกลุ่มเป็นสัตว์แต่ละชนิด เช่น  Cat,Chicken,Duck, Dog เมื่อครูเรียกชื่อ ให้ทั้งกลุ่มแสดงท่าทางและร้องเสียงของสัตว์ประจำกลุ่ม
เชื่อม
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจโรงเรียน และพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเห็น
โดยครูใช้คำถาม “ What is this?  What is that?  This is …That is…..
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงการใช้ iPad และจับคู่ให้นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟัง โดยใช้ ibook หน้า 17-19 ร่วมกัน ให้นักเรียนเล่นเกม ทายชื่อสัตว์ และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์  (10 นาที)
ใช้
 นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในโรงเรียน
ที่ชอบจากการเดินสำรวจ คนละชนิด นำเสนอครูและเพื่อนๆ

การบ้าน ให้นักเรียนสำรวจชื่อสัตว์ที่บ้านมาคนละ 2-5 ชนิด และวาดภาพระบายสี ลงในสมุด
ชิ้นงาน
วาดภาพระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในโรงเรียน
ภาระงาน
นำเสนองาน
ทายชื่อคำศัพท์สัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
วาดภาพระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ในโรงเรียนได้ คนละ ชนิด
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ที่พบในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Where do animal live?
Forest ,House and  Farm
 คำถาม
Where do they live?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการออกเสียงจำลองแต่ละกลุ่มเป็นชื่อสัตว์ 1 ชนิด เมื่อครูเรียก ให้ร้องเสียงสัตว์ชนิดนั้น
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics animals https://www.youtube.com/watch?v=0nbGk1mHDLUให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูเปิดภาพสถานที่บนกระดาน สถานที่ จาก iPad เช่น Forest ป่า Houseและ Farm ฝึกออกเสียงคำศัพท์ทั้ง คำ
ครูตั้งคำถาม Where do they live? โดยชูบัตรภาพสัตว์ให้นักเรียนดูทีละภาพ และให้นักเรียนตอบตามสถานที่นักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดนั้นจะอาศัยอยู่ เช่น    Forest ....เวียนจนหมดบัตรภาพ
ครูนำนักเรียนอ่านคำศัพท์บนกระดานอีกครั้งเพื่อทบทวนและจัดหมวดหมู่ร่วมกัน
ใช้
- ครูสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้iPad
นักเรียนนั่งหันหน้าเข้าหากัน นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟังชุด ให้นักเรียนเล่นเกม Where do animals live ? หน้า 19 -22 เกี่ยวกับคำศัพท์ชื่อสัตว์ หรือสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด (10 นาที)
ชิ้นงาน
ระบุหรือจับคู่สถานที่อยู่ของสัตว์
ภาระงาน
ตอบคำถามชื่อสัตว์ และที่อยุ่
ออกเสียงคำศัพท์สถานที่สัตว์อาศัยอยู่จาก iPad
เล่นเกมทาย Where do
 animal live?
ความรู้
นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่สถานที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิดและทายชื่อสัตว์ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสถานที่อาศัยของสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถระบุคำศัพท์ชื่อสัตว์ และสถานที่อยู่ได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
วันอังคาร เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข ผ่านการเชื่อมโยงไปยังเรื่องของสัตว์ Play a game ""Matching the number with the sound"


Nooyim play the game.Teacher: How many fish are there in the picture?
Students: 7 fish are there in the picture.

Ask about the number again.
Kam does this worksheet.

Pang and Tonkra do this exercise together.วันพฤหัสบดี วันนี้พี่ๆปั้นดินน้ำมันเป็นูปสัตว์ต่างและเรียนรู้ประโยคโดยใช้ This is a .....................
Control students by choosing singing a song.


Asking students to check understand about animals' words.

Pang choose her favorite colors.

Nam creates animal from a cray.

Students do worksheet about animals. 


Presentation by use this is a ..........(Animals)

ตัวอย่างชิ้นงาน


ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
สื่อการเรียนการสอนLesson plan Topic; Preposition Primary 4 Week ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้คำบุพบทง่ายๆในการบอกช่วงเวลา In On At และสามารถนำทั้งสามคำนี้มาใช้ในการแต่งประโยคง่ายได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day1
เนื้อหา/โจทย์

Review: preposition of place At, between, from, next to,  in front of, over, behind, up, down etc.

คำถาม
What is this?
Where is teddy bear?
Where is the box?
Where is………?(สิ่งของหรือชื่อเล่นของนักเรียนในห้อง)
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- กล่องและตุ๊กหมี
 Worksheet “ Preposition of place”
ชง
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง one two three 2 รอบ
ครูนำกล่องและตุ๊กตาหมีที่เตรียมไว้มาวางไว้ตรงกลาง
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see something in front of me?
ครูช้าคำถามเพื่อถามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นภาษาอังกฤษ What is this?
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าเห็นอะไรบ้าง หลังจากนั้นครูใช้คำถามว่า Where is teddy? เพื่อเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการใช้ Preposition of place ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว เพื่อที่จะเชื่อมโยงและต่อยอดไปยัง  Preposition of  time (in/ on/ at)
นักเรียนจะตอบโดยเลือกใช้คำบุพบทที่เรียนมาแล้ว เช่น ตุ๊กตาหมีวางอยู่บนกล่อง
Teddy bear is on the box.
***หลังจากนั้นครูก็เปลี่ยนที่ของตุ๊กตาไปเรื่อย จากบนกล่องเป็นด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง นักเรียนก็จะตอบโดยใช้ประโยคที่มีคำบุพบทแสดงสถานที่ของสิ่งของอยู่ด้วย
- ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้  Preposition of place
ใช้
ครูให้นักเรียนทำ worksheet “ Preposition of place”
ชิ้นงาน 

worksheet “ Preposition of place”

ภาระงาน
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับPreposition of place จากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น
- นักเรียนทำชิ้นงานจาก worksheet “ Preposition of place” ได้
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวคำบุพบทที่แสดงที่อยู่ของสถานทีได้
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
6
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Story which have a lot of preposition of time

“Preposition Story”

คำถาม
What is this?
Where are preposition in the passage?
What does it mean?
How to use it?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
Passage about Preposition of time
ชง
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง one two three 2 รอบ
ครูนำกล่องและตุ๊กตาหมีที่เตรียมไว้มาวางไว้ตรงกลาง
เชื่อม
- ครูมีเรื่องราวสั้นเกี่ยวกับ preposition of time
ครูพานักเรียนอ่านออกเสียง และหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนลองหัดอ่านทีละคน  และช่วยกันแปลความหมายของเนื้อเรื่อง
- สรุปความเข้าใจร่วมกัน
ใช้
เขียนเนื้อเรื่องพร้อมแปลความหมายลงในสมุด
ชิ้นงาน 

แปลเรื่องย่อเกี่ยวกับ“Preposition Story”

ภาระงาน
- นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับ  preposition of time ได้
- นักเรียนเขียนแปลความหมายจากเรื่องที่อ่านได้“Preposition Story”
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวคำบุพบทที่แสดงที่อยู่ของเวลาได้
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
6
Day3
เนื้อหา/โจทย์
Preposition of time
In/On /At
- Meaning
- Example
- How to use
คำถาม
What is this?
Where are preposition in the passage?
What does it mean?
How to use it?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
Power point about preposition
(In/ On/At)
ชง
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง one two three 2 รอบ
- ครูใช้คำถาม What do you have for breakfast?
เชื่อม
- ครูเปิดภาพเกี่ยวคำบุพบท in/ on/ at ให้นักเรียนดู

- ครูใช้คำถาม Do you know about these words?
- นักเรียนและครูเรียนรู้เรื่องของการใช้ คำบุพบท in/ on/ at ในการบอกเวลาร่วมกัน
ใช้
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้บัตรคำศัพท์ in/ on/ at
- โดยครูให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนลึก ยืนให้ห่างจากกระดานพอสมควร
- กติกาการเล่นมีอยู่ว่าถ้าครูเขียนข้อความบนกระดาน เช่น
At 7 o’ clock
At the school
On Friday
On weekend
In 1991
In July
แต่ละกลุ่มจะต้องวิ่งพร้อมกับหยิบบัตรคำศัพท์ที่คิดว่าถูกต้องไปปะไว้บนกระดาน
***เล่นเกมไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
ชิ้นงาน 

เล่นเกมเกี่ยว กับ preposition on time (in/ on/ at)

ภาระงาน
- นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับ preposition of time ได้
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังเขียนและอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวคำบุพบทที่แสดงที่อยู่ของเวลาได้
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
6
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Write cartoon box: preposition on time in/ on/ at
- tell the meaning
- show the example
- tell how to use itคำถาม

What do you do in your spare time?

What do you like to do?

Do you have any other hobbies you like doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- กระดาษ A4
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง   คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถาม What is preposition on time? / Can you show me the example please? /  How to use the  preposition on time
เชื่อม
ครูให้นักเรียนออกแบบการ์ตูนช่องเกี่ยวกับเรื่องราวของคำบุพบทที่แสดงเรื่องของเวลา(Preposition of time) ที่มีทั้งภาพประกอบ ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม เนื้อหาประกอบด้วย
What is preposition on time?
How many preposition on time?
How to use preposition on time?
ใช้
-  ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำบุพบทที่แสดงเรื่องของเวลา (Preposition of time) ร่วมกัน
ชิ้นงาน 
ออกแบบการ์ตูนช่องpreposition of time  
 ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบการ์ตูนช่อง preposition of time  
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถเขียนสรุปความเข้าใจเรื่อง preposition of time เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ ผ่านการวาดภาพพออกมาในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
 ทักษะ
สามารถเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ ผ่านการวาดภาพพออกมาในรูปแบบของการ์ตูนช่องพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทร์ เรียนรูคำศัพท์เกี่ยวกับคำบุพบท (Prepositions of place) จากการ์ตูน Snow White

Review about the prepositions of place.


Do exercise "Prepositions from Snow white cartoon movie "

Tong do exercise about seven days are in the week.


Gun do exercise.


วันอังคาร เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ อวัยวะต่างๆของร่างกาย (ภาษาญี่ปุ่น)
Teacher opens Daemon cartoon movie to students. Teacher teach students about body's words. 


Teacher review about A-Z to Arm. 


Play 'The  tough body Game'
Drawing cartoon and write about body' words.


Doing worksheet

วันพุธ ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Preposition of place และเรียนรู้การบอกตำแหน่งของสถานที่ของสิ่งของผ่านประโยคง่ายๆผ่านสื่อการเรียนรู้ของจริง
Watching cartoon movies. 


Teacher asks students about preposition of place. 

Teacher asks students by use this sentence "What is this word?"
 
Students answer a question "This is a wallet."
' 
Everyone want to answer a question about "Preposition of place"
 
Teacher explains about preposition worksheet.
Real materials to teach a preposition of place. 


View and Su-ek do worksheet.

วันศุกร์ ทบทวนและเรียนรุ้การแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากภาพ


Play the "Direction Game"

Play the "Direction Game"
Students write a sentence from the picture. 


Teacher says above "students have to use hand above them friends"


Students read sentences again to check understanding about prepositions of place.

Draw and paint the pictures.

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม การ์ตูนโดเรมอน ตอน ออนเซ็นแสนอร่อย


ตัวอย่างชิ้นงาน (ภาษาอังกฤษ)
การ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Prepositions of place
แต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทจากรูปภาพ


แบบฝึกหัดเพิ่มเติม (พี่สกาย พี่โต้ว พี่อาร์ม)
ภาษาอังกฤษ

 ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างชิ้นงาน (ภาษาญี่ปุุ่น)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น