Week4

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 4 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic C and K)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic   K and C
Vocabulary
Cat/ clock
Kitten/ king/ kite
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  YouTube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
( C and K from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
C = Cat/ clock
K = Kitten/ king/ kite
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 

ใบงาน  Phonic   K and C 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรมการเดินทางไกลของน้องอนุบาล 1-2

น้องวันใหม่ก้าวผ่านความเหนื่อย


น้องจินจูเดินทางผ่านแต่ละฐานด้วยความตั้งใจ

นั่งฟังผู้ปกครองให้ความรู้


รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันตัวอย่างชิ้นงานLesson plan Topic; Occupations Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพง่ายๆในชีวิตประจำวันได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day1
เนื้อหา/โจทย์:
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What does he/she do?
Where does he/she work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today? 
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
เชื่อม
ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยครูแบ่งออกเป็น กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษสำหรับเล่นเกมกลุ่มละ กลุ่มและลูกเต๋ากลุ่มละ ลูก
- ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ให้กับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม 15 นาทีเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
ใช้
- นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆลงในสมุดของตัวเองคนละ 2-3 ประโยค
I am a student.
She is a student.
He is a student.
ชิ้นงาน 
- เขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพได้
สามารถเข้าใจและเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:

teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.

คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What do you want to be in the future?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตรียมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today? 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
- นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ประโยค 
I want to be a……………in the future.
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ใช้
-  นักเรียนทำชิ้นงานต่อจากขั้นเชื่อม ถ้าไม่เสร็จในคาบครูให้ทำเป็นการบ้านได้
ชิ้นงาน 
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคตได้ง่ายๆ เข่น
I want to be a…….in the future.
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเรียนรู้ประโยคง่ายๆ เช่น I want to be a teacher.

พี่หนุน พี่ๆตั้งใจทำงาน

พี่บอส พี่เต้ พี่นะโม ทำงานอย่างตั้งใจวันพฤหัสบดี วันนี้ทบทวนเรื่องคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ Occupations และพี่ได้ทำมายากล


Play Bingo Game


พี่โชจับฉลากอย่างตื่นเต้น

พี่หนูยิ้มลองเล่นมายากลง่ายๆ


พี่ๆอ.2 ทำงานอย่างตั้งใจ

แต่ละกลุ่มออกมาแสดงมายากล


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


ตัวอย่างชิ้นงาน
ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนภาพกิจกรรมการเดินทางไกลของน้องอนุบาล 1-2

น้องวันใหม่ก้าวผ่านความเหนื่อย


น้องจินจูเดินทางผ่านแต่ละฐานด้วยความตั้งใจ

นั่งฟังผู้ปกครองให้ความรู้


รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน


Lesson plan Topic; Hobby Primary 4 Week ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกิกจรรมยามว่างที่เราทำใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ผ่านการสนทนาง่ายๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Hobby  words:

Play guitar, play football, play video game, repair object, sing, swim, take photo, watch tv, call my friends, cook, dance, draw, go shopping, cinema etc.

คำถาม
What is this picture?
Do you know about this word?
What does it mean?
(The meaning of hobby vocabulary)
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
จิกซอร์ hobby
Flash card  hobby words
Worksheet “Hobbies”(Match the verb with the picture)
ชง
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง elephant why are you so big 2 รอบ
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้
Do you know what we will learn today?
- Play the Jigsaw Game (Hobbies)
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม
แต่ละกลุ่มจะได้จิกซอร์กลุ่มละ ภาพและสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกันต่อจิกซอร์ให้เสร็จ หลังจากที่ต่อจิกซอร์เสร็จแล้วจะต้องรีบวิ่งไปหยิบ Flash card ที่เป็นบัตรคำของภาพนั้นๆที่ตรงกลางห้อง
ตัวอย่าง ถ้าต่อจิกซอร์เป็นรูปภาพคนกำลังเตะฟุตบอล ถ้าต่อภาพเสร็จจะต้องรีบวิ่งไปหยิบ Flash card คำศัพท์คำว่า Play football
***ทุกกลุ่มจะต้องทำแบบนี้ไปจนครบ ภาพกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนจะเป็น The winner
ครูและนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Hobbies จากกิจกรรมนี้และหลังจากนั้นครูก็นำเสนอคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้
ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
Worksheet  “Hobbies”(Match the verb with the picture”

ชิ้นงาน 

“Hobbies”(Match the verb with the picture”

ภาระงาน
- นักเรียนเล่นเกม  The Jigsaw Game (Hobbies)
ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
Worksheet  “Hobbies”(Match the verb with the picture”
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างอย่างน้อย 12 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Review: Hobbies  words

Play guitar, play football, play video game, repair object, sing, swim, take photo, watch tv, call my friends, cook, dance, draw, go shopping, cinema etc.

คำถาม

Do you have a hobby?

What is your hobby

What do you do in your spare time?

What do you like to do?
Do you have any other hobbies you like doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
-  กระดาษสำหรับทำกราฟ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นปีที่ 4
ชง
ครูทักทายนักเรียนด้วยประโยคภาษาอังกฤษง่ายเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบ เช่น
How do you feel today?
Are you OK? Are you ready to learn English with me?
What do you have for breakfast?
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้แล้วในเมื่อวาน
Who can remember about the vocabulary of hobbies?
นักเรียนร่วมกันแชร์คำศัพท์บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
Asking:

Do you have a hobby?

What is your hobby

What do you do in your spare time?

What do you like to do?
Do you have any other hobbies you like doing?
Answering:

I like to play football in my free time.

When am not working, I like to play the video game.

In my spare time, I love cooking cakes.

I like to read cartoon books.
ครูให้นักเรียนไปถามกิจกรรมยามว่างของเพื่อนอย่างน้อย คน แล้วเขียนบทสนทนาลงในสมุด
หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมแชร์ข้อมูลกันในห้องว่ากิจกรรมยามว่างของนักเรียนส่วนใหญ่คืออะไรบ้าง โดยสรุปข้อมูลที่ได้ร่วมกัน
(สรุปออกมาในรูปแบบของกราฟข้อมูลที่ทำข้อมูลออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์
ใช้
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปกิจกรรมยามว่างของเพื่อนในห้องในรูปแบบของกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์

ชิ้นงาน 

กราฟแสดงกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.4

ภาระงาน
- นักเรียนฝึกการสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและกิจกรรมยามว่าง
ครูให้นักเรียนทำกราฟแสดงกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นป.4
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้นปีที่ 4โดยใช้บทสนทนาง่ายๆได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
My Hobby (passage)
คำถาม

Do you have a hobby?

What is your hobby?

What do you do in your spare time?

What do you like to do?
Do you have any other hobbies you like doing
เครื่องมือคิด
- Show and Share
-  Show and Share
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูโชว์บทความเกี่ยวกับ Hobby ให้กับนักเรียนดู
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What is the story about?
เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกิจกรรมยามว่างของครู
- ครูพานักเรียนอ่านออกเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยกันแปลความหมาย
- ครูใช้คำถาม

 Do you have a hobby?

What is your hobby? ถามนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ใช้
- ครูให้นักเรียนแต่งเรื่องราวกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อยคนละ 10 ประโยคลงในสุด
ชิ้นงาน 
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อย 10 ประโยคลงในสมุด
 ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมยามว่างของครู
- ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อย 10 ประโยคลงในสมุด

- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถเขียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของตัวเองอย่างน้อย 10 ประโยคลงในสมุด
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day4
เนื้อหา/โจทย์

Students’ hobbies stories.

คำถาม

What do you do in your spare time?

What do you like to do?
Do you have any other hobbies you like doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- เรื่องราว Hobbies ของนักเรียนชั้นป.สำหรับการนำเสนอ
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับกิจกรรม Hobbies ของตนเองหน้าชั้นเรียน
ใช้
-  ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ กิจกรรมยามว่างร่วมกันอีกครั้ง
***การบ้านให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้ามาคนละ ชิ้น(เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป)
ชิ้นงาน 
นำเสนอชิ้นงาน หน้าชั้นเรียนในหัวข้อ
Topic: My Hobby
 ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียนในหัวข้อ
 My Hobby
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างหน้าชั้นเรียนโดยใช้ประโยคง่ายๆได้
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการบอกกิจกรรมยามว่างของนักเรียนพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างผ่านการเปิด Power point ทายภาพว่าเป็นกิจกรรมยามว่างเกี่ยวกับอะไร

ทายคำศัพท์เกี่ยกวับงานอดิเรก


Do Exercies


Worksheet "Hobbies"


Students do worksheet

Play jigsaw game "Hobbies words'


Play jigsaw game "Hobbies words'


วันอังคาร 
เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางะนะของคนญี่ปุ่น และเรียนรู้ประโยคง่ายๆในการถาชื่อตัวเองโดยใช้อักษรฮิรางะนะ


Play hot ball game

บอกคำศัพท์ หรือบทสนทนาเกี่ยกวับภาษาญี่ปุ่น
  

เรียนรู้อักษรญี่ปุ่น


เรียนรู้อักษรญี่ปุ่น

สอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ

พี่ๆตั้งใจทำแบบฝึกหัด

วันพุธ พี่ป.4 ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก และเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการถาม-ตอบง่ายๆเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างเป็นภาษาอังกฤษ


ทบทวคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง


เรียนรู้ประโยคเกี่ยกวับการถามกิจกรรมยามว่าง

พี่ๆบอกกิจกรรมยามว่างของตัวเอง

พี่ๆบอกกิจกรรมยามว่างของตัวเอง


วันศุกร์ กิจกรรมเดินออกจากความคิด "เดินทางไกล" พี่ๆป.4-5คุณพ่อพี่มิ้นนำทางพี่ๆป.4 เดินออกจากความคิด

พี่ๆเดินออกจากความคิด ลัดเลาะเส้นทางลำน้ำมาศ


เดินทางไปยังจุดหมายต่อไปค่ะ


พักเอาแรงค่ะ

ตัวอย่างชิ้นงาน

 พี่ทามตั้งใจทำงาน

 
พี่ๆป.4 ตั้งใจคัดลายมือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นค่ะ


พี่กันตั้งใจคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น


พี่บาสตั้งใจคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น


พี่เฟรมตั้งใจคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

พี่ซอตั้งใจคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น


ตัวอย่างกราฟแสดงกิจกรรมยามว่างของพี่ป.4
  

 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน
บัตรคำ กิจกรรมยามว่าง Hobbies

 


ตัวอย่างกิจกรรมยามว่างของครูอุ้ม
Teacher Oum's Hobby


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น