Week2

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 2 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic T and I)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic  T and I
Vocabulary
Tennis/ teddy top
Ink / pin/ sit
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  YouTube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
(T and I from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
T = Tennis/ teddy top
I = Ink / pin/ sit
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 
ใบงาน  Phonic  T and I

ภาระงาน

ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรม


ครูอุ้มและน้องอนุบาล 1 กำลังทำชิ้นงาน
  

น้องๆทำชิ้นงาน แบบฝึกหัด Phonics T and J ตัวอย่างชิ้นงานน้องอนุบาล 1

 
Lesson plan Topic; Sports Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.
คำถาม
What is this/that?
Do you like……?
What is your favorite….?
(sport)
What did you hear from this song?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- ป้ายการ์ตูนที่แสดงอารมณ์ ดีใจ เศร้า และ สนุกสนาน
ตาราง Bingo
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today? 
How do you feel today?
ครูโชว์หน้าการ์ตูนเป็นรูปความรู้สึกต่าง เช่น happy: มีความสุข sad: เศร้า, funny: สนุกสนาน
-นักเรียนบอกความรู้สึกของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง เช่น I am happy. เป็นต้น
เชื่อม
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- ครูโชว์ภาพกีฬาแต่ละประเภท แล้วให้นักเรียนสะกดคำ อ่านออกเสียง  และบอกความหมาย
ครูให้นักเรียนเล่นเกม Bingo คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา โดยครูสร้างข้อตกลงก่อนเล่นเกม
- ครูแจกตาราง  Bingo ให้นักเรียนแล้วครูให้นักเรียนเขียนชื่อคำศัพท์กีฬาลงไปในช่องตาราง ตาราง  Bingo  ให้ครบ
- ครูขออาสาสมัครเพื่อนในห้องมาจับฉลากที่ครูเตรียมไว้ให้ (ฉลากคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา)
- ถ้าเพื่อนจับฉลากได้คำศัพท์คำไหน นักเรียนจะต้องกากบาทลงในช่องคำศัพท์นั้น ถ้าใครกากบาทได้ครบตามที่ครบกำหนดก็จะเป็นผู้ขนะในเกม
ใช้
นักเรียนเขียนประโยคง่ายเกี่ยวกับกีฬาลงในสมุดพร้อมวาดภาพและระบายสี เช่น
I like to play volleyball.
I like to go swimming.
I like to do sumo.
***ครูเน้นเรื่องของการใช้ verb: play, do, go ให้นักเรียนทราบว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร
Play: กีฬาทั่วไป
Do: กีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้
Go:กีฬาที่คำศัพท์ลงท้ายด้วย -ing
ชิ้นงาน 
- วาดภาพและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬา
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายและเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับกีฬาที่ตัวเองชอบ
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ verb: play, go, do ได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อตำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาได้
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับความชอบเรื่องผักได้โดยใช้ประโยคง่ายๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
2
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Football Game words:

lid, paper cup, scissors, tape, ruler peas etc.

คำถาม
What is this/that?
What do you think about these? ( lid, paper cup, scissors, tape, ruler)
What are we going to do today?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตีรยมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today? 
- ครูโชว์อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ  Football Game ให้นักเรียนดูแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม
What is this?
What do you think about these? (โชว์อุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนดูทีละชิ้น)
What are we going to do today?
- นักเรียนแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง พร้อมกันทายว่าวันนี้ครูจะพาทำอะไร
เชื่อม
- ครูโชว์สนามฟุตบอลที่ครูทำจำลองขึ้นให้นักเรียนดู และใช้คำถาม
 Today, we will make “Football Game”.
Are you ready to create this football field?
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มโดยสร้างข้อตกในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบสนามฟุตบอลของกลุ่ม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ใช้
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจาก  football field ที่สร้างขึ้น โดยแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม แข่งกันเป่าถั่ว (peas) ให้เข้าประตูให้ได้มากที่สุด ภายใน นาทีถ้ากลุ่มไหนทำประตูได้สูงสุดจะเป็น winner ของเกมนี้ทันทีชิ้นงาน 
Football field สำหรับเล่นเกมของแต่ละกลุ่ม
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักที่ตัวเองชอบจากกิจกรรม “ Circle and paint the fruits and veggies you have eaten this week!
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามในWorksheet ได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


Teacher review about phonics sound. 

Play the game before study.
Students listen phonics' song.


Students do phonics' worksheet.


พี่ๆตั้งใทำชิ้นงาน


พี่โอบอ้อม พี่แก้ม พี่โชตั้งใจทำงานตัวอย่าง worksheet

วันพฤหัสบดี
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลและทำสนามฟุตบอลจิ๋ว

ทบทวนคำศัพท์ Football Filed

Design  Football Filed


ลงมือทำสนามฟุตบอลจิ๋ว


ประชันฟุตบอลอย่างสนุกสนาน

ประชันฟุตบอลอย่างสนุกสนาน


แบ่งปันให้น้องเล่นด้วย

ตัวอย่างชิ้นงานใบงาน เรื่อง  Football Filed
สนามฟุตบอลจิ๋วสื่อการเรียนการสอน

Phonics' song from YouTube

Lesson plan Topic: Numbers Primary 4 Week 2 ระหว่างวันที่ 3018-22 มกราคม 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวัน เดือน ใช้ประโยคง่ายในการถามตอบเกี่ยวกับวันเกิดตนเองและเพื่อน นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถออกแบบปฏิทินโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี ที่เรียนมาแล้วได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
 Review: Vocabulary of days and months
Number:
Cardinal number:
One, two, three, four,…twenty
Ordinal number:
First, second, third,….twentieth
คำถาม
What seven days are in the week?
Who was born on Sunday?
Who was born on January?
When is you was brn?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพวันทั้ง ขนาดครึ่ง A4ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ
Ordinal number and  Cardinal number ให้นักเรียนดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม
What do you see from this video?
Do you know about Cardinal number?
Do you know about  Ordinal number?
What is difference between Ordinal number and Cardinal number in your opinion?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป  Ordinal number and  Cardinal number นักเรียนฝึกตอบโดยใช้
 I think…(tell the reason of the difference  between Ordinal number and Cardinal number  )
ใช้
- ครูนำ chart ความรู้เกี่ยวกับ  Ordinal number and  Cardinal number มาให้นักเรียนดู
- นักเรียนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ  Ordinal number and  Cardinal number  เรียนรู้ข้อแตกต่างของการอ่านและการเขียน
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน worksheet เกี่ยวกับ  Ordinal number and  Cardinal number
***ก่อนที่ครูจะเก็บงานครูจะถามทบทวนเกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข และการอ่านออกเสียงเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนอีครั้งหนึ่ง
ชิ้นงาน

worksheet “Ordinal number and  Cardinal number”

ภาระงาน
ตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของ  worksheet เกี่ยวกับ  Ordinal number and  Cardinal number
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์วันและเดือน พาร้อมทั้งสามารถถให้ข้อมูลโดยใช้ประโยคสั้นๆเกี่ยวกับการบอกวันเกิดได้
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข และการบอกลำดับที่ได้อย่างน้อย 20 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ worksheet เกี่ยวกับ  Ordinal number and  Cardinal number
ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อวันและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
2
Day 2
เนื้อหา/โจทย์

 Words

Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Days:  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Specials from calendar:

Student A:

When is your birthday?

Student B:

I was born on 24th February 1991.

คำถาม
What sound is it ?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Months Song
https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูโชว์ปฏิทินที่เตรียมมาให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถามกระตุ้น
What’s this?
When is Songkarn’s Day?

When is Father’s Day?

When is your birthday?

นักเรียนตอบคำถาม โดยใช้ประโยคง่าย เช่น

I was born on……….

ครูและนักเรียนเรียนรู้เรื่องของการเขียนตัวย่อของ

ลงท้ายด้วย จะใช้ st ที่มาก็มาจาก First
ลงท้ายด้วย จะใช้ nd ที่มาก็มาจาก Second
ลงท้ายด้วย จะใช้ rd ที่มาก็มาจาก Third 

ครูพานักเรียนเล่นเกม
ใช้
ครูเปิดตัวอย่างบทสนทนาจาก Power point ที่ครูทำขึ้นให้นักเรียนฝึกสนทนา เช่น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
ครูจับฉลากให้นักเรียนให้นักเรียนออกมาสนทนาหน้าชั้น ฝึกสนทนาโดยใช้ประโยคที่ดูจาก Power Point ข้างต้น
Student A: When is your birthday?
Student B: I was born on Sunday.
สุ่มนักเรียนออกมาสนทนาให้ครบทุกคน
Play the bingo game
- ครูอธิบายการเล่น Bingo
1. ครูจะมีตารางขนาด  9 ช่องให้นักเรียนทุกคน
2. ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนในห้องลงไปให้ครบลงในตาราง
3. หลังจากนั้นแต่ละคนก็จะต้องไปถามเพื่อนที่เราเขียนชื่อลงไปว่าเกิดวันอะไรบ้างโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษ
Sky: When is your birthday?
Bas: I was born on Saturday.
(ทำแบบนี้ไปจนครบ 9 คน)
4. ครูจะจับฉลากรายชื่อของนักเรียนขึ้นมาทีละหนึ่งรายชื่อ ถ้ารายชื่อที่ครูจับขึ้นมา ถ้าเรามีให้เรากากบาททับ เล่นไปจนกว่าจะได้ The Winner
ชิ้นงาน
เล่นเกม Bingo เพื่อเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคง่ายๆในการบอกวันเกิด
ภาระงาน
ตารางสำหรับเล่นเกม Bingo
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อน
ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเอง
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเองสามารถวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ที่พบในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
2
Day 3
เนื้อหา/โจทย์

Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Days:  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Specials from calendar:

Student A:

When is your birthday?

Student B:

I was born on 24th February 1991

คำถาม
What sound is it ?
What is this?
When is you birthday?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- Youtube เพลง Seven days are in the week?
- Youtube  เพลง Months Song
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
ชง
ครูถามเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการบอกวันเกิด เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คำถาม
When is your birthday?
I was born on………..
เชื่อม
ครูแจกกะดาษให้นักเรียนสำหรับการออกแบบปฏิทินของตัวเอง
- ครูโชว์ตัวอย่างของปฏิทินรูปแบบต่างที่ครูเตรียมมาให้
นักเรียนดู
- ครูให้นักเรียนเลือกเดือนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับตัวเองมาคนละ 1 เดือน โดยข้างล่างของปฏิทินจะต้องเขียนวันที่มีความสำคัญของเราลงไปด้วย โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่เรียนรู้มาแล้ว เช่น
My mother was born on 30th January 1983.
My birthday is 24th May1 1991.
ใช้
นักเรียนทำปฏิทินตามที่ตัวเองออกแบบไว้
ชิ้นงาน
ปฎิทินคนละ เดือน
ภาระงาน
ออกแบบ
ปฎิทินคนละ เดือน
สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อน
ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเอง
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดเพื่อนและข้อมูลวันเกิดตัวเองสามารถวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ที่พบในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day 4
เนื้อหา/โจทย์

. Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Days:  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

 คำถาม
When is your birthday?
When were your born?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
-  ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน “ปฏิทิน” ของตัวเอง พร้อมบอกด้วยว่าทำไมถึงเลือกทำปฏิทินเดือนนั้น และเดือนนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไร โดยนักเรียนได้ฝึกการใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น
Good morning teacher and my friends.
My name is………………..
I choose January because I was born on this month.
I was born on 1st January 2004.
เชื่อม
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม
นักเรียนเล่นเกม บันไดงู เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ตัวเลข ทั้งการบอกตัวเลข  Ordinal number and  Cardinal number
ใช้
ให้นักเรียนทำการ์ตูนช่องเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ตังเลข (Number)
ชิ้นงาน
การ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับวันเกิด
ออกเสียงประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ดวันพ่อ
ความรู้
นักเรียนสามารถทำการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเข้าใจประโยคสั้นที่สามารถใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทร์
เรียนรู้เรื่องของการบอกวันเกิดผ่านการเล่นเกม ส่งลูกบอล โดยครูใช้คำถาม What is your birthday?
พี่ๆบอกวันเกิดตัวเองเป็นภ่าษาอังกฤษครูพาทำกิจกรรม When is your birthday?


พี่ๆบอกวันเกิดตัวเองเป็นภ่าษาอังกฤษ


พี่ๆบอกวันเกิดตัวเองเป็นภ่าษาอังกฤษ

วันอังคาร

เรียนรู้บทสนาที่ใช้ในการทำความรู้จัก ทักทายง่ายๆเป็นภาษาญี่ปุ่นกับครูอากิ(ครูต่างชาติชาวญี่ปุ่น)


ครูอุ้มสอนการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ
ครูอากิและครูอุ้มสอนเกี่ยวกับบทสนาง่ายในการทักทาย
พี่ทามฝึกสนทนากับครูอากิ

พี่โต้งสนทนาแลกเปลี่ยนกับครุอากิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย

วันพุธ
ทบทวนการบอกวันและเดือน และเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกวันเกิด ปีพ.ศ. ง่ายๆ


ดูวิดีโอสร้างแรง


ดูวิดีโอสร้างแรง เกี่นวกับการพูดภาษาอังnฤษ

ตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับวันเกิด


พี่ๆทำชิ้นงาน


วันศุกร์ 
ทบทวนความเข้าใจผ่านการออกแบบปฎิทินของตนเอง


พี่่ๆทำงานอย่างตั้งใจพี่หอมตั้งใจทำงาน ออกแบบปฏิทิน

ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างชิ้นงาน

ปฏิทินของพี่ๆป.4ภาพรวมพี่ป.5
ภาษาอังกฤษป.5-6
สัปดาห์นี้พี่ป.5 เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ This/ That/ These/ Those ผ่านการทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เล่นเกม ร้องเพลง ทำแบบฝึกหัดและทิ่พิเศษกว่านั้นคือ ครูอุ้มมีโอกาสได้ร่วมสอนภาษาอังกฤษให้กับพี่ป.5 ร่วมกัยครูอากิด้วย โดยสอนเนื้อเกี่ยวกับ This/ That/ These/ Those แต่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นและนอกจากเนื้อหาที่เรียนแล้ว ครูอากิได้ให้พี่ๆร่วมเรียนรู้เกี่ยกวับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ

 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมกันเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน


เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน


 ส่วนภาอังกฤษพี่ป.6 ครูสังข์ได้ให้พี่ป.6 ลองทำแบบทดสอบO-Net ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องไหนบ้างแล้วจะได้ศึกษาเรื่องๆนั้นให้ถูกต้องค่ะ สัปดาห์นี้ก็มีข้อสอบมาให้ทำเช่นเคย ซึ่งรูปแบบของการทำข้อสอบมากขึ้น คือทั้งการทำข้อสอบออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตที่ต้องทำพร้อมกัน การทำเป็นเป็นกลุ่ม การทำรายบุคคล เป็นต้น เห็นความตั้งใจของพี่ผู้ชายหลายคนที่มีความพยายามอยากเรียน อยากรู้ อยากทำข้อสอบให้ได้มากขึ้น
วิชาภาษาไทย
ภาษาไทยครูผึ้งให้พี่เรียนรู้เรื่องเวตาล ตอน ปฐมบทหลังจากที่อ่านแล้ว งานของพี่ป.5 คือ ให้ออกแบบตอนจบของเรื่องโดยไม่ให้เหมือนกับของต้นฉบับ เป็นการเรียนแบบโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมด้วย
วิชาบูรณาการณ์
พี่ป.5 สัปดาห์นี้ครูผึ้งแบ่งกลุ่มให้พี่ๆออกเป็น 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน (ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลทั่วไปของแต่ละประเทศก่อน) แล้วแต่ละกลุ่มก็จะมานำเสนองานให้ครูและเพื่อนในห้องฟัง


สืบค้นหาข้อมูล


หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา


สรุปความรู้ที่หามา


สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต


ตัวอย่างภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง


รายงานการประชุมผู้ปกครองของพี่ๆป.5
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องเรียนพี่ป.5
ผู้เข้าร่วมประชุม ครูประจำชั้น (ครูน้ำผึ้ง ครูอุ้ม ครูยุ้ย )และผู้ปกครอง
เป้าหมาย เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นใน  Quarter 4 ของพี่ๆป.5 รวมทั้งผู้ปกครองได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเกี่ยวกับกิจกรรมการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการระยะยาว กิจกรรมการเดินทางไกล และกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อได้ร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปรวบกันเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมนั้นๆ
เริ่มประชุมเวลา 15:30 – 17.00 น.
·        ครูผึ้งเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาพกิจกรรม (ความงอกงามของพี่ป.5)
·        ครูผึ้งแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้และวิชาต่างๆสำหรับ Quarter 4 ของพี่ๆป.5 / แจ้งการห่อข้าวประจำเดือน/ ตัวแทนผู้ปกครองแจ้งเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2/ แจ้งเรื่องการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน
·        ครูผึ้งแจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน Quarter 4 ที่จะต้องขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองมีดังนี้ กิจกรรมผู้ปกครองอาสา กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการระยะยาวของพี่ป.5 กิจกรรมการเดินทางไกล และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองได้ข้อสรุปดังนี้
ผู้ปกครองอาสา จากที่ผู้ปกครองทุกคนช่วยกันออกความคิดเห็นว่าผู้ปกครองแต่ละคนอยากให้เกิดกิจกรรมใดกับลูกๆบ้างได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
-          การทำอาหาร (อาหารทั่วไป/ ขนมหวาน/ ชาใบหม่อน)
-          ศิลปะ/ งานฝีมือ (ไม้กวาด)
-          การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆใกล้ตัว (การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น/ การวางตัว/ เรื่องเพศสัมพันธ์)
-          การปรับภูมิทัศน์โรงเรียน/ งานสวน
-          เสริมทักษะด้านศิลปะ (การวาดภาพ/ ระบายสี)
-          กิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน)
กิจกรรมทัศนศึกษา ผู้ปกครองต่างก็เสนอสถานที่ของการไปทัศนศึกษาของพี่ป.5 .ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาบูรณาการณ์ของพี่.5 ซึ่งได้สถานที่ดังต่อไปนี้
-          ประเทศลาว (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง)
-          ประเทศลาว (ใต้)
-          ช่องเม็ก
-          เขาพระวิหาร
ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่ทัศนศึกษาของพี่ๆป.5ยังไม่แน่นอน ครูผึ้งทิ้งโจทย์ให้ผู้ปกครองไปค้นหาข้อมูลว่ามีที่ไหน ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในประเทศที่ไหนบ้าง แล้วเอากลับมาแชร์กันอีกครั้งเพื่อที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน
กิจกรรมคู่ขนาน(การปลูกพริก) ได้ข้อสรุปดังนี้
-          เพิ่มปริมาณและพื้นที่ในการปลูกพริก
-          เพิ่มความหลากหลายของผักสวนครัวเพิ่มมากข้น เช่น มะละกอ มะเขือเทศ มะนาว โหระพา
-          ปลูกผักที่ตรงกับความต้องการของครัว เพื่อสร้างรายได้
กิจกรรมเดินทางไกล (รูปแบบของกิจกรรมเดินทางไกล) ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้
-          ระยะทาง ไม่เกิน 10 ก.ม.
-          กำหนดระยะเวลาในการเดินทาง (ไม่มีกิจกรรมค้างแรม)
-          เดินทาง/ ทำกิจกรรมร่วมกับห้องอื่น แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมคละห้อง (เน้นความช่วยเหลือระหว่างพี่น้อง/ ความสามัคคีในหมู่คณะ/ การทำงานเป็นทีม)
-          มีการทำกับข้าวกินร่วมกัน
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมดังนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นกำหนดการภายใน 1 วัน มีการจัดซุ้มอาหารต่าง และยังมีการกินเลี้ยงระหว่างครูและผู้ปกครองในตอนเย็น ประเภทของกีฬาแบ่งได้ ดังนี้
กีฬาสากล
กีฬาพื้นบ้าน
1. ฟุตบอล
1. วิ่ง 3-4 ขา
2. วอลเล่ย์บอล
2. ปิดตาตีหม้อ (ปี้ป)
3. แชร์บอล
3. วิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน (อุ้มแตงโม/ ลูกโป่ง)

4. วิ่งกระสอบ

5. ชักคะเย่อ

6. กินวิบาก

7. ตีกอล์ฟคนจน


ผู้บันทึกการประชุม
         ครูอุ้ม
    18/01/2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น