Week5

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 5 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic E and H)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic    E and H Vocabulary
Egg/ end/ tent
Hop/ hot/ house
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  YouTube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
(  E and H from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
E = Egg/ end/ tent
H = Hop/ hot/ house
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 
ใบงาน  Phonic    E and H
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

Learn about the Emotions' wordsListen the Song

Students make emotions' marks.


Sing a song again.

Take a photo
Our Emotions' Marks


ตัวอย่างชิ้นงาน
Emotions' Marks


Lesson plan Topic: Animals Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์ง่ายๆ (10 คำ) ระบุสถานที่อยู่อาศัยง่ายๆ ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Bird, Elephant, Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
คำถาม
What animal do you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics animals https://www.youtube.com/watch?v=0nbGk1mHDLUให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิปPhonics animals นักเรียนฝึกตอบโดยใช้ I see a……
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad โดยใช้ ibook หน้า 3-13 เช่น  Elephant, Lion Monkey, Tiger Dog, Catetc. โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
ใช้
- ครูนำภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Bird, Elephant,
Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพสัตว์ที่ชอบ 1 ชนิด ไประบายสี และเขียนคำศัพท์ไว้ด้านหลัง และ ติดกาวกับไม้ตะเกียบ นำเสนอคุณครูและเพื่อนๆ  ทีละคน
(ภาพสัตว์ตามเอกสารแนบมา)
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ภาระงาน
ตอบคำถามชื่อสัตว์ นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้อย่างน้อย 3 คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อสัตว์ และอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
6
Day 2
เนื้อหา/โจทย์

 The Animal Sounds :

Bird, Elephant, Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
คำถาม
Whatsound is it ?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ เสียงของสัตว์https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อทายเสียงนั้นว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงการใช้ iPad โดยใช้ ibook หน้า 14และ16ร่วมกัน และจับคู่ให้นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟัง ให้นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงสัตว์ และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์  (10 นาที)
ใช้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน คุณครูเตรียมดินน้ำมันและถาดรองปั้นให้ ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์อย่างน้อย 5 ชนิด ต่อนักเรียน 1 กลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสัตว์มาจัดวางให้เป็นสวนสัตว์ และนำเสนอชื่อสัตว์ให้เพื่อนๆ ฟัง
ชิ้นงาน
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์
ภาระงาน
นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถเล่นเกมทายเสียงสัตว์ตอบคำถามชื่อสัตว์และปั้นดินน้ำมันได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ได้อย่างสร้างสรรค์
ออกแบบวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


Play Jigsaw game.

See cartoon movie.

Students play jigsaw game.

Everyone enjoy when they played this game.

Teacher asks students about favorite animals by use this question "What is your favorite animals?


Tonkra: I like a rabbit.

ตัวอย่างชิ้นงาน

 
I like a rabbit.

I like an elephant.

I like a lion.

I like a butterfly. 


 


 Lesson plan Topic; Laundry Primary 4 Week ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน การซักผ้าตลอดจนสามารถสื่อสาร ให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการซักผ้าผ่านกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
Day1
เนื้อหา/โจทย์
 Labels and tag  Words:

Machine was, do not wring, hand wash, iron, cotton, silk ect.

คำถาม
What is this picture?
Do you know about this word?
What does it mean?
(The meaning of hobby vocabulary)
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- เสื้อผ้าจริงๆ
- Flash card: labels and tags of clothes
ชง
ครูทักทายนักเรียน พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง one two three 2 รอบ
ครูให้นักเรียนนำเสื้อผ้าที่เตรียมมากองไว้ตรงกลางห้อง
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in the center of the room?
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่กองอยู่กลางห้อง
- ครูให้นักเรียนลองสังเกตป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่กับเสื้อผ้าแล้วใช้คำถามกระตุ้น
Do you know “what does it mean about this labels and tags?
ครูและนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ต่างเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ที่พบตามเสื้อผ้าร่วมกัน
ใช้
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  กลุ่ม
*** Play the Game (Matching the word with the picture)
- ครูจะกองคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างไว้กลางห้อง
- ถ้าครูโชว์ภาพเกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ใด ทั้งสองกลุ่มจะต้องวิ่งไปหยิบบัตรคำที่วางไว้กลางห้องเพื่อจับคู่กับภาพที่ครูกำหนดให้
เช่น
Hand wash

Iiron

- เล่นเกมไปจนกว่าจะครบทั้ง 12 ภาพ แล้วถ้ากลุ่มไหนตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ชิ้นงาน 

เล่นเกมจับคู่ภาพกับบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างที่พบในเสื้อผ้า

ภาระงาน
- นักเรียนเล่นเกม  Matching the pictures with the word
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆที่พบกับเสื้อผ้าได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day2
เนื้อหา/โจทย์

Step of the laundry by use the easy sentences

คำถาม
Do you have known the step of the laundry?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
- Wall thinking
บรรยากาศ/สื่อ
-  การ์ตูนช่องแสดงขั้นตอนการซักผ้า
ชง
ครูทักทายนักเรียนด้วยประโยคภาษาอังกฤษง่ายเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบ เช่น
How do you feel today?
Are you OK? Are you ready to learn English with me?
What do you have for breakfast?
เชื่อม
- ครูนำเครื่องซักผ้าจลองที่ครูเตรียมขึ้นแล้วถามกระตุ้นความคิดนักเรียน What is this?
นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
ครูแสดงวิธี ขั้นตอนการซักผ้าง่ายๆให้นักเรียนดู พร้อมทั้งใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการพูดอธิบายขั้นตอน
นักเรียนทำความเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดนำเสนอ
- หลังจากที่ครูจบกระบวนการนำเสนอแล้ว ครูก็ถามนักเรียนว่า Who can remember about these steps
ครูสรุปขั้นตอนการซักผ้าให้นักเรียนอีกรอบ ผ่านการอ่านออกเสียงจากการ์ตูนช่อง
ใช้
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกเป็นกลุ่มละ คนแต่ละกลุ่มออกแบบบทสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าและหลังจากนั้นครูให้นักเรียนซ้อมพูดการขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษ
ชิ้นงาน 

ขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโยใช้ประโยคง่ายๆ 

ภาระงาน
- นักเรียนฝึกการสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถอธิบายขั้นตอนการซักผ้า
ครูให้นักเรียนเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้า
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
- สามารถพูดฝึกการสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถอธิบายขั้นตอนการซักผ้า
สามารถเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้า
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
5
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Role-play: Step of the laundry by use the easy sentences
คำถาม
Do you have known the step of the laundry?
บรรยากาศ/สื่อ
ชาร์ตนำเสนอการซักผ้าของแต่ละกลุ่ม
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่ง
เชื่อม
ครูจับฉลากให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ขั้นตอนกระบวนการซักผ้าหน้าชั้นเรียนโดยใช้ประโยคง่ายๆ
ใช้
- แต่ละกลุ่มนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
ชิ้นงาน 
-  แต่ละกลุ่มนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ
 ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษ
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
4
Day4
เนื้อหา/โจทย์

Write cartoon box: Step of the laundry by use the easy sentences on a paper.

คำถาม

What do you do in your spare time?

What do you like to do?

Do you have any other hobbies you like doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตรียมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบขั้นตอนการซักผ้าในรูปแบบของการ์ตูนช่อง ที่มีทั้งภาพประกอบ ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
ใช้
-  ครูและนักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ขั้นตอนการซักผ้าในรูปแบบของการ์ตูนช่องร่วมกัน
ชิ้นงาน 
ออกแบบการ์ตูนช่อง ขั้นตอนการซักผ้า cartoon box: Step of the laundry by use the easy sentences
 ภาระงาน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบการ์ตูนช่อง ขั้นตอนการซักผ้า           
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ ผ่านการวาดภาพพออกมาในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
 ทักษะ
สามารถเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคง่ายๆ ผ่านการวาดภาพพออกมาในรูปแบบของการ์ตูนช่องพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ เรียนรู้เรื่องการอธิบายกิจกรรมยามว่าง Hobbies ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมยามว่างของครูและพี่ๆก็เขียนกิจกรรมยามว่างของตัวเอง

ดูคลิปวิดีโอ การ์ตูน


ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Hobbies

What do you do in your free time?


I like to draw cartoon picture?

Students tell about their hobbies to teacher. 

Mix: I like to listen music.

วันอังคาร เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาญี่ปุ่น ผ่านการดูจากคลิปวิดีโอและการอ่านออกเสียงตามคุณครู วันอังคาร พี่ๆเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเสื้อผ้า Label and Tag


See cartoon movie.


Learn about labels and tags.


Check students' label on her clothes


Teacher tell to students how to use the clothes.
  
Student writes about labels and tags.


Teacher shows example to students.

วันศุกร์
เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคง่ายๆเกี่ยวกับขั้นตอยการซักผ้า "How to do laundry"


See cartoon movie


Learn about  "how to laundry"

Frame and Ice role-play about step of laundry.


Frame and Ice role-play about step of laundry.

Students write how to laundry on their books.


Worksheet.

พี่สกาย พี่โต้ง พี่อาร์มเรียนรู้เพิ่มเติม
ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
ทดสอบตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก


ทดสอบเป็นคำศัพท์ง่ายเช่น Dog and Cat

ตัวอย่างชิ้นงานชิ้นงาน Labels and Tags


ตัวอย่างการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการซักผ้าเป็นภาษาอังกฤษ
How to do Laundryตัวอย่างแบบฝึกหัดเสริม พี่สกาย พี่โต้ง พี่อาร์ม (ภาษาอังกฤษ/ ภาษาญี่ปุ่น)

 

 
 


ชิ้นงานภาษาญี่ปุ่น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น