Week3

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 3 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic N and P)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic   N and P
Vocabulary
Noise/ snap/ man
Puff/ pig/ pant
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
( N and P from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
N = Noise/ snap/ man
P = Puff/ pig/ pant
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 
ใบงาน  Phonic   N and P

ภาระงาน

ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ครูอุ้มเล่านิทานภาษาอักฤษให้น้องๆฟัง

ใช้คำถามกระตุ้น What do you see in the picture?

ครูอุ้มและครูกิ่งร้องเพลง Do you like ice-cream?

น้องๆร้องเพลง Do you like ice-cream?และต้นประกอบเพลง

บรรยากาศการทำงาานของน้องๆอนุบาล 1


ครูอุ้มพาน้องหัดเขียน


ผลงานของน้องๆ


ครูอุ้มอธิบายการเขียน


ผลงานของน้องๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน 

 


Lesson plan Topic; Occupations Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับอาชีพง่ายๆในชีวิตประจำวันได้               


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
Teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.

คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPoint คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น


T
E
A
C
H
E
R
ครู

ชง
ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
- ครูถามนักเรียนว่ารู้จักอาชีพนักมายากลหรือไม่
Do you know a magician?
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ใช้
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์
ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ         

ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.

คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนมาแล้ว
 Where does farmer work?
Where does doctor work?
Where does teacher work?
- ครูใช้คำถามถามเกี่ยวกับตัวนักเรียนบ้าง
Where do you work?
I work in school.
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Where do you work?
จับคู่คำศัพท์อาชีพและสถานที่ที่ทำงาน
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
- สามารถเข้าใจคำศัพท์อาชีพและเชื่อมสถานที่ทำงานของอาชีพนั้นๆได้
- สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ครูเริ่มต้นกิจกรรมโดยพาพี่ๆร้องเพลง Ice cream

ครูถามนักเรียนในขั้นชง  Do you like to eat ice cream?


ครูอุ้มและครูกิ่งพาพี่ร้องเพลง Do you like to eat ice cream?

พี่ป๋อ อาสามสมัครเต้นคู่กับครูอุ้ม


พาพี่ๆร้องเพลง

ดูวิดีโอ Occupation Song


ดูวิดีโอเกี่ยวกับ Occupation Song


ครูใช้คำถาม What do you see in this video?

เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจาก flash card


 Play phonic game 

 วันพฤหัสบดี 
ทบทวนคำศัพท์เดิมและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติม Occupations+ Work

ครูอุ้มทบทวนคำศัพท์เดิมเรียนรู้คำศัพท์ใหม่

ให้พี่ๆลองอ่านออกเสียงทีละคน

ครูให้ดูตัวอย่างตาราง Bingoพี่โชตั้งใจ Bingo Game


พี่ๆทำงานอย่างตั้งใจ

ระบายสีชิ้นงาน
ตัวอย่างบิงโกตัวอย่างชิ้นงาน 
 


 
  

 

ตัวอย่างชิ้นงาน Bingo Game 
 
 


 

Occupation Worksheet 2


Lesson plan Topic: Fashion (Cloths) Primary 4 Week 3 ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งกายแบบต่างๆ ใช้ประโยคง่ายในการถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้าผ่านการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Clothes vocabularies: shirt, pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat for other clothes you can bring to class, such as skirt, dress, coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt
คำถาม
What is this?
What do you see from this video?
What is this word in English?
What does it mean?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
เสื้อผ้าประเภทต่างๆ (ของจริง)
Flash card (Clothes)
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
เชื่อม
ครูมีกล่องปริศนาที่ข้างในมีเสื้อผ้าที่ครูเตรียมมาไว้หลายประเภทมาให้นักเรียนดูแล้วครูใช้คำถามกระตุ้น
 What is this box?
What do you think about this box?
 ครูให้ตัวแทนนักเรียนห้าคนออกมายืนหน้าห้องโดยครูใช้วิธีการสุ่ม
- ตัวแทนที่ออกมาจะได้จับฉลากเพื่อเลือกเอาสิ่งของที่อยู่ในกล่องออกมา
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ เช่น
pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat for other clothes you can bring to class, such as skirt, dress, coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt
นักเรียนที่เป็นตัวแทนจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองจับได้มาโชว์ให้เพื่อนที่เหลือดู เรียนรู้คำศัพท์จากกิจกรรมนี้และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจาก
flash card ที่ครูเตรียมมา
ใช้
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มเล่นเกม  Team Racing
- ครูจะมีเสื้อผ้าที่เตรียมมากองไว้ตรงกลางห้อง
โดยกติกาการเล่นเกมนี้คือ ตัวแทนแต่ละกลุ่มจะต้องวิ่งไปหยิบเสื้อผ้าตามคำสั่งที่ครูพูด แล้วรีบวิ่งกลับมายังทีมของตัวเองให้เร็วที่สุด เช่น
ครู: Put on some sock.
     Put on some red T-Shirt.
     Put on some green dress.
นักเรียนวิ่งไปหยิบเสื้อผ้าตามคำสั่งที่ได้ยิน
- ครูทบทวนคำศัพท์กับนักเรียนทีละคนก่อนจะหมดคาบเรียน
ชิ้นงาน

เล่นเกม Team Racing

ภาระงาน
ตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เล่นเกมได้
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวิดีโอที่ดูได้
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นภาษาอังกฤษได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับ   Vocabulary of clothes” ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์เสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
2
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Clothes vocabularies: shirt, pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat for other clothes you can bring to class, such as skirt, dress, coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt
คำถาม
What is this?
What do you see from this video?
What is this word in English?
What does it mean?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
เสื้อผ้าประเภทต่างๆ (ของจริง)
Flash card (Clothes)
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube  
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ สาวนักช้อป ให้นักเรียนดู
https://www.youtube.com/watch?v=_5wOaLZrrow

เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม
What do you see from this video?

นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิป สาวนักช้อป
 - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
      ·         ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม
      ·         แต่ละคนแข่งขันเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ   สีและขนาดเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของการบอกเสื้อผ้าแบบต่างๆ
      ·         ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยแต่ละกลุ่มครูจะแจกกระดาษที่มีตัวการ์ตูนแบบต่างๆและแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันหาคำศัพท์เกี่ยวกับตัวการ์ตูนที่ได้รับว่าใส่เสื้อผ้าแบบไหนล้วก็เขียนอธิบายเสื้อผ้าของตัวการ์ตูน
ใช้
- นักเรียนนำชิ้นงานเกี่ยวกับ Worksheet of clothes
ชิ้นงาน

worksheet “ Vocabulary of clothes”

ภาระงาน
ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่ดูได้
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวิดีโอที่ดูได้
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า และสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ดูได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ worksheet เกี่ยวกับ   Vocabulary of clothes” ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์เสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
2
Day 3
เนื้อหา/โจทย์

 Words

Conversation about how to buy the clothes.

คำถาม
What would you like, sir?
What are you looking for?
What is your size?
What color do you prefer?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ชาร์ตบทสนทนาเกี่ยวกับการเสื้อขายเสื้อผ้า
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้าให้นักเรียนดู
- ครูให้นักเรียนจับคู่ครูแจกเสื้อผ้าแบบต่างๆให้นักเรียน DressT-ShirtSkirt
เชื่อม
- แล้วแต่ละคู่จะต้องคิดบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อชายเสื้อผ้าที่ตนเองได้รับโดยใช้บทสนทนาแบบง่ายๆ โดยครูมีกติกาอยู่ว่า
A: (คนขาย) Who has short hair?
B: (คนซื้อ) Who has long hair?
A: May I help you?
B: I want to buy write T-shirt.

A:Whatis your size

B: M
A: I’m sorry. We don’t have your size. Would you like to try on something else?
B: OK

A:Oh! Sir It look good on you.

B: Thank you.
ใช้
ครูให้นักเรียน Role-play การซื้อขายเสื้อผ้า
***การบ้าน ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าที่ชอบมาพรุ่งนี้
ชิ้นงาน
เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับเสื้อผ้า
Role-play เกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้า
ภาระงาน
นักเรียนเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับเสื้อผ้า
-นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ Role-play เกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้า

ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผ้าได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้า
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
2
Day 4
เนื้อหา/โจทย์

 Words:

Clothes vocabularies: shirt, pants/trousers, socks, jacket, shoes, hat for other clothes you can bring to class, such as skirt, dress, coat, jeans, shorts, blouse, sweater, neck tie, t-shirt

Conversation : about how to buy the clothes.

คำถาม
What would you like, sir?
What are you looking for?
What is your size?
What color do you prefer?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ชาร์ตบทสนทนาเกี่ยวกับการเสื้อขายเสื้อผ้า
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าโดยใช้คำถามกระตุ้น
Who can remember about this word?
What is this?
เชื่อม
ครูทบทวนเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกี่ยวกับการนำเสนอเสื้อผ้าให้กับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการแต่งตัว และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน
Fashion Show
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดง ”Fashion Show

ชิ้นงาน
แต่ละกลุ่มพูดนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าในการแสดง
Fashion Show
ภาระงาน
- แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อม เตรียมบทสนทนาเพื่อพูดนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าในการแสดง
Fashion Show
ความรู้
การสนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง ”Fashion Show
ทักษะ
สามารถฟังและพูด สนทนาโดยใช้ประโยคง่ายๆในการถามข้อมูลเกี่ยวกับวFashion Show
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day 4
เนื้อหา/โจทย์

. Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October,   November, December

Days:  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

 คำถาม
When is your birthday?
When were your born?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
-  ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน “ปฏิทิน” ของตัวเอง พร้อมบอกด้วยว่าทำไมถึงเลือกทำปฏิทินเดือนนั้น และเดือนนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไร โดยนักเรียนได้ฝึกการใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น
Good morning teacher and my friends.
My name is………………..
I choose January because I was born on this month.
I was born on 1st January 2004.
เชื่อม
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม
นักเรียนเล่นเกม บันไดงู เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ตัวเลข ทั้งการบอกตัวเลข  Ordinal number and  Cardinal number
ใช้
ให้นักเรียนทำการ์ตูนช่องเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ตังเลข (Number)
ชิ้นงาน
การ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
ภาระงาน
ตอบคำถาม และสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายประโยคเกี่ยวกับวันเกิด
ความรู้
นักเรียนสามารถทำการ์ดวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเข้าใจประโยคสั้นที่สามารถใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อเป็นภาษาอังกฤษได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดประโยคที่ใช้ในการเขียนคำอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Clothes 

 

 
 

วันอังคาร เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการบอกเวลา 
 

วันพุธ 

การเรียนรู้การบอกการแต่งกายผ่านกิจกรรม 

Primary 4 Fashion Show


เพื่อนในห้องตื่นเต้นที่จะได้ดู Fashion Show

ครูสัมภาษณ์การแต่งกายโดยใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ


พี่มอญ(เพื่อนในห้อง)มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม


มอบรางวัลขวัญใจพี่ๆป.4

ครูอุ้มฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ประโยคง่ายๆในการบอกการแต่งกาย


Teacher: What is you name? And Where are you from?
Su-ak: My name is Mr.Kim. I come from Japan.

Teacher: What is you style?
Namooy: I like to wear night dress. I  wear a blue dress.
ทบทวนความเข้าใจผ่านการวาดภาพ

  


วันศุกร์ เรียนรู้การสนทนาซื้อ-ขายเสื้อผ้าง่ายผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play)

ครูอุ้มเปิดวิดีโอเรื่องการซื้อขายเสื้อภาษาอังกฤษให้พี่ๆดู

พี่ๆจดคำศัพท์ที่ได้ยินจากบทสนทนา

พี่น้ำอ้อยจดคำศัพท์ Try on(ลองสวมใส่)


พี่วิวจดคำศัพท์อย่างตั้งใจ


ครูอุ้มพาอ่านออกเสียงบทสนทนาง่ายๆ


ครูพาอ่านออกเสียงและแปลความหมายบทสนทนาพี่บาส ครูอุ้ม สนทนาการซื้อเสื้อเชิ้ต

การแสดงการสนทนาแบบจำลองสถานการณ์จริง


พี่น้ำอ้อยกับพี่อั้มแสดงบทบาทสมมุติผ่านการสนทนา
พี่อั้มกับพี่บาสทดสอบการอานออกเสียง และสนทนาพี่หอมกับพี่ซอฝึกการสนทนา
 

ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างชิ้นงาน การสร้าง/ กาแบบออก Crossword ด้วยตัวเอง
 


 
  

ตัวอย่างชิ้นงาน  Crossword Worksheet

 


 


ตัวอย่างชิ้นงาน การเขียนบรรยายเสื้อผ้าโดยใช่ประประโยค I wear a......................

 

 

 

 


ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อ-ขายเสื้อผ้า

ภาพรวมพี่ป.5
ภาษาอังกฤษป.5-6
สัปดาห์นี้พี่ป.5 เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Hobbies ผ่านการทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เล่นเกม ร้องเพลง ทำแบบฝึกหัดและทิ่พิเศษกว่านั้นคือ ครูอุ้มมีโอกาสได้ร่วมสอนภาษาอังกฤษให้กับพี่ป.5 ร่วมกัยครูอากิด้วย โดยสอนเนื้อเกี่ยวกับการเกิดแนดินไหว และการเรียนการสอนของนักเรียนชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะ เห็นประเทศญี่ปุ่นในหลายๆมิติมากยิ่งขึ้น
 ส่วนภาอังกฤษพี่ป.6 ครูสังข์ได้ให้พี่ป.6 ลองทำแบบทดสอบO-Net ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องไหนบ้างแล้วจะได้ศึกษาเรื่องๆนั้นให้ถูกต้องค่ะ สัปดาห์นี้ก็มีการนำข้อสอบมาให้ทำเช่นเคย ซึ่งรูปแบบของการทำข้อสอบมากขึ้น คือทั้งการทำข้อสอบออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตที่ต้องทำพร้อมกัน การทำเป็นเป็นกลุ่ม การทำรายบุคคล เป็นต้น เห็นความตั้งใจของพี่ผู้ชายหลายคนที่มีความพยายามอยากเรียน อยากรู้ อยากทำข้อสอบให้ได้มากขึ้น
และกิจกรรมเพิ่มเติมที่ครูสังข์นำมาใช้ในคาบการเรียนการสอนคือ ก่อนที่จะเริ่มเรียนทุกคาบครูสังข์จะมี Fairy tale มาเปิดให้พี่ได้ผ่อนคลาย เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสุข สนุกสนานก่อน หลังจากนั้นครูสังข์ก็จะใช้คำถามง่ายๆ เช่น What do you see in the picture?/ What words that you hear from video?/ What does it mean?

 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับครูชาวต่างชาติ


วาดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน

วิชาภาษาไทย
ภาษาไทยครูผึ้งให้พี่เรียนรู้เรื่องเวตาล ตอน ปฐมบทหลังจากที่อ่านแล้ว งานของพี่ป.5 คือ ให้ออกแบบตอนจบของเรื่องโดยไม่ให้เหมือนกับของต้นฉบับ เป็นการเรียนแบบโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมด้วย
วิชาบูรณาการณ์
พี่ป.5 สัปดาห์นี้ครูผึ้งแบ่งกลุ่มให้พี่ๆออกเป็น 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน (ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของอาเซียนว่าแต่ละประเทศมีลักษณะเป็นอย่างไร มีอาณาเขตติดกับประเทศไหนบ้าง) แล้วแต่ละกลุ่มก็จะสรุปงานในรูปของการทำเป็นแผนที่และการเขียนบรรยาย หลังจากนั้นนำเสนองานให้ครูและเพื่อนในห้องฟัง
กิจกรรมชุมนุมครูอุ้ม
ชุมนุมภาษาอังกฤษสัปดาห์นี้ ให้พี่ๆเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ผ่านการทำเป็นมายากล (Magic Flash Card) พี่ๆสนุกสนานและตื่นเต้นกับมายากลที่ทำ เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

 
วาดภาพออกแบบตัวการ์ตูน


ทำ Flash crad


พี่หอมกับพี่ซอ นำเสนอ Flash Card


พี่ๆนำเสนอ Flash Card

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น