Week1

Lesson plan Topic; Phonic Songs week 1 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถฟัง พูด ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เสียง Phonic S and A)
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic S and A
Vocabulary
Snake/Sun/Sand
Ant Apple
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ 
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  YouTube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning,
 How are you, I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  
พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Sing Phonic Songs
(S and A from Jolly Phonic Sound)
https://www.youtube.com/watch?v=eCjJYB07aSU&list=RDeCjJYB07aSU#t=2
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงคำศัพท์
S = Snake/Sun/Sand
A = Ant Apple
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 

ใบงาน  Phonic S and A

ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

Phonics' Song
The snake is in the grass and Ants on my arm.


ครูอุ้มและครูกิ่งร้องเพลง Phonics

เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจาก ฺBig Book


น้องกายทำงานอย่าตั้งใจ

ตัวอย่างชิ้นงานน้องๆอนุบาล 1

 


 


 

สื่อการเรียน การสอน

เพลง Phonics Song

1. Ants on my arms
2. The snake is in the grass

 


Lesson plan Topic; Sports Kindergarten 2 Week ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆในชีวิตประจำวันได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
Football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, karate, sumo, Thai boxing and swimming etc.
คำถาม
Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
What is this/ that?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์  Sport
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาwww.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
ครูถือลูกฟุตบอลและลูกบาสเกตบอลแล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น
What did you see?
What is this(ให้นักเรียนดูอุปกรณ์การเล่นกีฬา เช่น ลูกแบดมินตัน)
Do you play football?
Do you play Thai boxing?
Do you play chair ball?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ชุดภาพกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬากลุ่มละ ชุด   เช่น
ฟุตบอล = football
ว่ายน้ำ = swimming
- แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาพร้อมกันออกเสียง สะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน

ใช้
นักเรียนทำ  word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ชิ้นงาน 
word search คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม   ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับกีฬา คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
1
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Sport words:
football, volleyball, basketball, chair ball, badminton, flag racing, close the eyes hit the pot etc.
.คำถาม
Do you play chair ball?
What is this/ that?
What are you doing?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ชื่อผลไม้ของจริง
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรภาพคำศัพท์ Sport
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTubeเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีม Buriram UTD https://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
Do you know this football player?
- ครูก็เล่าเกี่ยวกับทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์ให้นักเรียนฟังพอสังเขปแล้วใช้คำถามกระตุ้น และเป็นการฝึกทักษะการฟังไปด้วย
Suchao Nutnum is football player of  Buriram UTD.
Have you ever been to I-moblie Stadium?
Do you play chair ball?
Do you like to play basketball?
- ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยที่ครูจะมีกล่องกระดาษที่บรรจุชื่อและภาพของกีฬาต่างๆอยู่ในนั้น
- ครูจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ โดยสมาชิกในวงจะต้องส่งกล่องนั้นไปให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆจนกว่าเพลงจะหมด
- หลังจากที่เพลงจบถ้ากล่องอยู่ที่ใคร นักเรียนจะต้องจับฉลากภาพข้นมา ภาพพร้อมทั้งออกเสียงและบอกความหมายของภาพนั้นๆให้เพื่อนในห้องออกสียงตาม
- เพื่อนก็จะถามโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
What are you doing?
I am playing football.
I am playing volleyball.
โดยให้นักเรียนนำเสนอให้ครบทุกคน
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง What are you doing?
                                 
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างได้
นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง   What are  you doing?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาโดยใช้ประโยคง่ายๆ
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างๆ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


ภาพกิจกรรม

วันอังคารเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาผผ่านการทำกิจกรรม การเล่นเกม


ครูเล่านิทานให้พี่ๆฟัง


พี่ๆเล่นเกม Matching the words game

เรียนรู้คำศัพท์ผ่านการเล่นเกม


ทบทวนคำศัพท์โดยครูใช้ Flash Card Sports wordพี่โอบอ้อมตั้งใจวาดภาพระบายสีพี่โชกับพี่นะโมทำชิ้นงานอย่างตั้งใจ


วันอังคาร
ทบทวนคำศัพท์เดิม และเรียนรู้คำศัพท์ใหท่ผ่านการเล่นเกม  Jigsaw Game


ฟังเรื่องเล่าจากคุณครู

ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปแล้ว
Play the jigsaw game
Play the jigsaw game


พี่ๆอนุบาล  2 ตั้งใจทำงานมากๆค่ะ


พี่โอบอ้อมทำงานอย่างตั้งใจ


ผลงานพี่โอบอ้อม


พี่ดินตั้งใจทำงาน


ผลงานพี่อนุบาล 2

ทบทวนคำศัพท์จากกิจกรรม Fill in the blank

พี่ๆอนุบาล  2 ตื่นเต้นกับกิจกรรมนี้มาก


พี่นะโมออกไปเขียนคนแรกอย่างตั้งใจ

ตัวอย่างชิ้นงาน

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน

หนังสือนิทาน เรื่อง What a Dad dog!!!

ภาพลูกกีฬาชนิดต่างๆประกอบเกม Matching the Picture

 
 
 

Flash Card (Sports: Football/ Volleyball/ Tennis/ Basketball/ Rugby)
 

Lesson plan Topic; Occupations Primary 4 Week ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ผ่านการสนทนาง่ายๆได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
3
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
Athlete, judge, teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ   
ภาพที่ใช้ในการเล่นมายากล
PowerPointคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- สมุดภาพเก็บสะสมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่นเกม word order เช่น
ชง
ครูแสดงมายากลง่ายๆ เป็นการเปลี่ยนภาพจากภาพที่มีแค่ลายเส้น เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่มีสีสัน
- ครูถามนักเรียนว่ารู้จักอาชีพนักมายากลหรือไม่
Do you know a magician?
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน
Do you know other occupations?
- นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองรู้จักอาจจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพผ่าน Smart TV โดยจะมีทั้งภาพและคำศัพท์ หัดสะกด อ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน
ใช้
ครูให้นักเรียนทำสมุดภาพคำศัพท์อาชีพ ระบายสีและเรียนรู้คำศัพท์

ชิ้นงาน 
สมุดภาพคำศัพท์
อาชีพ         
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
- สังเกตจากการเล่นเกม ความมีไหวพริบ
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงในขณะสนทนาและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพ 11 คำ
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ   
บัตรภาพคำศัพท์Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับอาชีพhttps://www.youtube.com/watch?v=mS6mYayYxkY
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนโดยใช้คำถาม
What occupation did you hear from did song?
- ครูมีเกม Riddles ทายเกี่ยวกับอาชีพง่ายให้นักเรียนเล่น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมในการเล่นเกมนี้
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือขึ้นก่อนที่จะตอบคำถาม  และคำโดยใช้ประโยคง่ายๆ เช่น
I work on a farm.
I grow rice for people.
Guess who I am.
(Answer: farmer)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนมาแล้ว
 Where does farmer work?
Where does doctor work?
Where does teacher work?
- ครูใช้คำถามถามเกี่ยวกับตัวนักเรียนบ้าง
Where do you work?
I work in school.
ใช้
- ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง Where do you work?
จับคู่คำศัพท์อาชีพและสถานที่ที่ทำงาน
ชิ้นงาน 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
ชิ้นงาน Where do you work?
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
- สามารถเข้าใจคำศัพท์อาชีพและเชื่อมสถานที่ทำงานของอาชีพนั้นๆได้
- สนทนา ตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการสนทนาได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day3
เนื้อหา/โจทย์:
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
Place: school, police station, hospital, farm etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What does he/she do?
Where does he/she work?
เครื่องมือคิด
- Show and Share บัตรคำอาชีพ
-  Show and Share บัตรคำสถานที่
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ   
บัตรภาพคำศัพท์Occupation
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
How do you feel today?
- ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยครูโชว์บัตรคำและให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
เชื่อม
ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยครูแบ่งออกเป็น กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษสำหรับเล่นเกมกลุ่มละ กลุ่มและลูกเต๋ากลุ่มละ ลูก
- ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ให้กับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม 15 นาทีเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม
ใช้
- นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆลงในสมุดของตัวเองคนละ 2-3 ประโยค
I am a student.
She is a student.
He is a student.
ชิ้นงาน 
- เขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
 ภาระงาน
- สังเกตเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพลงในสมุด
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การเล่นเกมเศรษฐี
ความรู้
สามารถเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพ 2-3 อาชีพได้
สามารถเข้าใจและเล่นเกมเศรษฐีเพื่อทบทวนเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้
 ทักษะ
- สามารถเขียนชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับอาชีพได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด

 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
3
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Occupation words:
teacher, student, fishermen, singer, police, postman, doctor, nurse, driver, farmer, magician etc.
คำถาม
What is this picture?
What do you do?
Where do you work?
What do you want to be in the future?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ   
- อุปกรณ์สำหรับทำ “Football Game”.
(ครูเป็นคนเตรียมให้)
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทักทายนักเรียน
Good Morning, How are you today?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร
What do you want to be in the future?
I want to be a …………………
เชื่อม
- นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ประโยค
I want to be a……………in the future.
- ครูให้นักเรียนวาดภาพอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตลงบนกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมกับระบายสีให้สวยงาม
- นักเรียนเขียนประโยคที่เรียนมาข้างต้นลงบนภาพด้วย
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ใช้
-  นักเรียนทำชิ้นงานต่อจากขั้นเชื่อม ถ้าไม่เสร็จในคาบครูให้ทำเป็นการบ้านได้
ชิ้นงาน 
วาดภาพระบายสีอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต
 ภาระงาน
สังเกตการให้ความสนใจ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้
 ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่อยากเป็นในอนาคตได้ง่ายๆ เข่น
I want to be a…….in the future.
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ 
ทำความรู้จักนักเรียนผ่านการถาม-ตอบ ร้องเพลงโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ

ครูทบทวนเกี่ยวกับการบ้านช่วงปิดเทอม

ครูและนักเรียนใช้ประโยคง่ายๆในการถาม-ตอบ
กิจกรรมช่วงปิดเทอม What did you do on your vocation?
ครูพานักเรียนร้องเพลง Action song


พี่ๆป.4 ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบ


วันอังคาร
เรียนรู้เรื่องของการใช้ There is/ There are ผ่านการเล่นเกม Monster Game


พี่ๆมาอ่านคำใบ้เี่ยวกับ Monster ของกลุ่มตัวเองพี่น้ำมนตร์ตั้งใจเขียนอย่างตั้งใจ

พี่ซอตั้งใจเขียนประโยคง่ายๆเกี่ยวกับ Monsters


แต่ละกลุ่มช่วยกัันตกแต่งให้สวยงาม

พี่สกาย พี่มิ้นทร์นำเสนองาน


ครูอุ้มถามเพื่อเช็คความเข้าใจของพี่อีกครั้งหนึ่ง


วันพุธ
คุณครูทบทวนเรื่องของคำศัพท์ เกี่ยวกับ Occupations โดยผ่านการเล่นเกม Riding Game

เช่น ครูจะพูดว่า "I have to go to school. I study a lot of things. Guess who I am" นักเรียนก็จะตอบคำถามว่าเป็นอาชีพอะไร


Play The Riding Game
แต่ละกลุ่มเขียนคำศัพท์บนกระดาน

พี่ซอเขียนคำศัพท์อย่างตั้งใจ


พี่อาร์มเล่นเกมด้วยความสนุกสนาน

พี่หอมั้งใจมากค่ะ

ทำความเคารพซึ่งกันและกัน


วันศุกร์
ครูพาพี่ๆเล่นเกมเพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ  Occupations และเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคง่ายในการสนทนาถามเกี่ยวกับอาชีพ เช่น What do you do? /I am a student.


ครูอุ้มทบทวนคำศัพท์และเรียนรู้ประโยค What do you do?พี่มอญตอบคำถาม I am a student.

เล่นเกม Bingo


จับฉลากPlay The Bingo Game


บรรยากาศ Play the bingo game


ฝึกการสนทนาผ่านบทสนทนาง่าย
A: What do you do?
B: I am a doctor.


Playing  the Bingo Game.
 

ตัวอย่างชิ้นงาน

Monsters ผลงานของพี่ป.4  


ทำบัตรคำเกี่ยวกับ Occupations


ภาพรวมของพี่ป.5

ภาษาอังกฤษป.5-6
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก ครูสังข์ให้พี่ป.5 ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศอาเซียนที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิชาบูรณาการณ์ของพี่ป.5 เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอาเซียน หลังจากนั้นครูสังข์ก็ให้พี่ๆเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนภาษาภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นก็ทำ Mind Mapping ก่อนเรียน ส่วนภาอังกฤษพี่ป.6 ครูสังข์ได้ให้พี่ป.6 ลองทำแบบทดสอบO-Net ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องไหนบ้างแล้วจะได้ศึกษาเรื่องๆนั้นให้ถูกต้องค่ะ


พี่ป.6 ติวโอเน็ต


พี่ป.6 ติวโอเน็ต

ครูโนะสอนเพลง Greeting Song

ครูโนะสอนเพลง Greeting Song

ผลงานภาษาอังกฤษพี่ๆป.5
 


 วิชาภาษาไทย
ภาษาไทยครูสังข์ให้พี่ๆบางส่วนออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวหนังสือที่ได้ไปอ่านช่วงปิดเทอม แล้วมานำเสนอให้เพื่อนๆและครูฟัง


ครูสังข์ให้พี่ๆป.5 ออกมานำเสนอหนังสือ


พี่พลอยออกมานำเสนอหนังสือ

พี่จูตั้งใจเรียน


พี่นิว ทำ Mind Mapping ก่อนเรียน


วิชาบูรณาการณ์
วันแรกของการเรียนครูสังข์ให้พี่ป.5 ชักคะเย่อความคิด หัวข้อ การเปิดเสรีภาพการค้าอาเซียนจะช่วยให้พัฒนาประเทศได้จริงหรือ? นักเรียนก็จะแชร์สิ่งที่สิ่งที่เขารู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนี้ว่า จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง หลังจากนั้นครูก็จะสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อร่วมกัน
หลังจากนั้นพี่ป.5 ก็ได้นำเสนอชื่อของ PBL อาเซียน (ASEAN) แล้วก็ช่วยกันออกแบบปฏิทิน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และป้ายหน้าห้อง และในวันสุดท้ายของสัปดาห์พี่ป.5 ไดทำการสรุปสัปดาห์

 
ดูวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียน


เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน

ชักคะเย่อความคิดเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีอ่เซียนทำปฎิทินการเรียนรู้แล้วทำหัวข้อ PBL


ตัวอย่างชิ้นงาน PBL "ASEAN"

เขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ""การเปิดการค้าเสรีในอาเซียน
ส่งผลให้ประเมศไทยพัฒนาจริงหรือไม่
"
 
 

ตัวอย่างปฏิทินการเรียนรู้ของพี่ป.5 หน่วย อาเซียน ASEANไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น